ข่าวอัพเดทรายวัน

ชาวสกลนครแห่เทียนพรรษาถวายวัดพระธาตุเชิงชุม

ที่ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนคร พร้อมด้วยส่วนราชการ เอกชน พุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร ร่วมกันแห่เทียนพรรษารอบเมืองไปถวาย ณ วัดพระธาตุเชิงชุม เขตเทศบาลนครสกลนคร โดยมีเทียนพรรษาจากชุมชนในเขตเทศบาลนครสกลนคร จำนวน 4 ขบวนแห่ไปรอบเมืองสกลนคร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับและสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565

โดยวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ซึ่งประกอบด้วย พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 14/07/2022 19:57 น. by เสียงภูพานออนไลน์