ข่าวอัพเดทรายวัน

“รพ.สต.โคกหินแฮ่” อ.เรณูนคร นครพนม รับการประเมินคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่นระดับภาคฯ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหินแห่ ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม จังหวัดนครพนม โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร ว่าที่ รต.ภูมิศักดิ์ ขำปู่ นายอำเภอเรณูนคร พร้อมด้วยนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 นำโดยนายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ สาธารณสุขอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือกฯ ณ รพ.สต.โคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

นายฉัตรชัย ป้อมลิขิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหินแฮ่ และคณะฯ นำคณะกรรมการเยี่ยมชม รพ.สต. พร้อมเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ รพ.สต.ดีเด่น ตามเกณฑ์ 6 หมวด ผลงานวิจัย รพ.สต.ติดดาว To be Number 1 NPCU อุบัติเหตุ คลินิกกัญชา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการขยะ โรงเรียนรอบรู้ โรงเรียนผู้สูงอายุ บูธนิทรรศการอาหารเพื่อสุขภาพดีตามวิถีผู้ไทยเรณูนคร ชมการแสดงประชาชน 5 กลุ่มวัย รำสาวสวยเรณูนคร ชมวีดีทัศน์นำเสนอผลงาน รพ.สต.ดีเด่น รับฟังการนำเสนองานวิจัย “การพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิด แผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน” โดยนางสาวกนิษฐา ขำประถม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และตรวจประเมินเอกสารประกอบการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2565

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินบทบาทภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในมิติด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย มิติที่ 1 มิติด้านการป้องกันและการรักษา มิติที่ 2 มิติด้านสุขภาพแข็งแรง การปลอดภัยจากโรคระบาดใหม่ ๆ โรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค มิติที่ 3 มิติด้านความมั่นคง ได้แก่ การแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด โดยมีโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการขับเคลื่อนในพื้นที่ มิติที่ 4 การส่งเสริมอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรม และมิติที่ 5 มิติการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแปรรูปสมุนไพร การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสุขภาพ การพัฒนาผู้สูงวัยให้พร้อมต่อการดำรงชีพ

นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ ประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของ รพ.สต.โคกหินแฮ่ และพิธีต้อนรับอย่างสุดประทับใจ สำหรับผลการประเมินคัดเลือกฯ คาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 22 กรกฎาคม 2565) หลังดำเนินการประเมินคัดเลือกฯ ครบทุกแห่ง