ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรบรรพชาอุปสมบท 910 รูปเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดยโสธรจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


ที่วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี พระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งในส่วนของจังหวัดยโสธรมีนาค จำนวน 4 นาค ที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการฯรวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธศาสนา ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองและส่งผลให้สังคมสงบสุขต่อไป


Last Updated on 25/07/2022 20:06:27 by เสียงภูพานออนไลน์