ข่าวอัพเดทรายวัน

ขอนแก่นจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ก.ค.65 ที่ ศาลาหลักคำ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ และประชาชนมาร่วมพิธี

รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเห็นควรให้จัดโครงการนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จำนวน 910 คน ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 16 คน เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท โดย ผู้เข้าร่วมโครงการจะอยู่ปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ เป็นระยะเวลา 20 วัน ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และส่งเสริมให้ประชาชน จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รวมทั้งได้พัฒนาจิตใจให้เกิดสติ สมาธิ และปัญญา สามารถนำธรรมะ มาใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

การบรรพชาอุปสมบท หรือการบวชเป็นประเพณีสำคัญที่คนไทยและพุทธศาสนิกชนนิยมให้ลูกหลานเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ซึ่งการบวชถือเป็นการอบรมบ่มนิสัย กล่อมเกลาจิตใจให้ทุกคนเป็นคนดี อยู่ในศีลในธรรม และเป็นการตอบแทนบุญคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิด อีกทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบุคคลที่เคารพนับถือ ทั้งผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนและเชิดชูศาสนาพุทธให้รุ่งเรืองสืบไป

Last Updated on 25/07/2022 20:19:24 by เสียงภูพานออนไลน์