ข่าวอัพเดทรายวัน

ปศุสัตว์บุรีรัมย์มอบโคตามโครงการธนาคารโค-กระบือแก่เกษตรพร้อมออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนทำหมันสุนัข-แมวเฉลิมพระเกียรติ

ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มอบโคเพศเมีย 55 ตัวให้แก่เกษตรกร ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ พร้อมจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนโค-กระบือ ทำหมันสุนัขและแมว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.65 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทำพิธีมอบโค-กระบือ ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีพิธีมอบหนังสือสัญญายืมโค เพศเมีย จำนวน 55 ตัว ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร เป็นโครงการตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ได้รับการป้องกันโรคระบาด และดูแลสุขภาพโดยสมบูรณ์แล้ว ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ยืมเพื่อการผลิตตามระเบียบของโครงการฯ จำนวน 55 ครอบครัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

นอกจากนี้ยังได้มอบหญ้าแห้งเสบียงสัตว์แก่กลุ่มเกษตรกร ที่ได้ผลกระทบด้านพืชอาหารสัตว์ จากภาวะน้ำหลาก มอบพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการด้านปศุสัตว์ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ การพัฒนาสุขภาพสัตว์ การให้ความรู้ด้านส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ การผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว

นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ และมอบสัญญายืมโค ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 55 ตัว ให้แก่เกษตรกร 55 ราย ซึ่งปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์ มีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือให้ยืมโค–กระบือ เพื่อการผลิตแล้วทั้งสิ้น จำนวน 5,841 ราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

Last Updated on 26/07/2022 17:17:00 by เสียงภูพานออนไลน์