ข่าวอัพเดทรายวัน

โรซ่า ฉลองชัยโฮมฮักรักลูกหลาน โภชนาการดี

“โรซ่า “ฉลองชัยโฮมฮักรักลูกหลาน โภชนาการดี”
โรงเรียนบ้านกกค้อกอโพธิ์ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชรต้นแบบระดับประเทศ ภาครัฐและเอกชนหนุน นำศิลปินสร้างสีสันส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข

ที่ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ตามโครงการ”โฮมฮักรักลูกหลาน โภชนาการดี” โดยการสนับสนุนของบริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และคณะ Rosa Funny Healthy Trip นำโดยนายสุวิทย์ วังพัฒนมงคล ผอ.ฝ่ายการตลาด โดยมี นายวิทธวัส พัดไธสง ผอ.โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่าย คณะครู/นักเรียน ร่วม 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับ

นายวิทวัสฯ ผอ.โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ กล่าวว่า” กิจกรรม Rosa ฉลองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร”ในวันนี้สืบเนื่องจาก กรมอนามัย และบริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดได้ดำเนินโครงการ”โฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดี” และเป็นผู้ที่สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของโรงเรียนและชุมชน โดยการนำความรู้และทักษะด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการปลูกฝังนักเรียนเกี่ยวกับทัศนคติการฝึกทักษะและพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพที่เหมาะสมให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย

โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือจากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี รพ.นากลาง สาธารณสุขอำเภอนากลาง ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลนากลาง ตลอดทั้งภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน นำความรู้มาแนะนำคณะครู บุคลากร นักเรียนตลอดทั้งผู้ปกครองฝึกทักษะ จนสามารถบรรลุเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 19 ตัวชี้วัด จึงจะถือว่าผ่านการประเมินและได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดยการรับรองของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ
โดยกิจกรรม “Rosa ฉลองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร”ในวันนี้โรงเรียนได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของบุคลากรในทุกระดับ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ในขณะเดียวกัน บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย ผอ.ฝ่ายการตลาด จัดกิจกรรม Rosa Funny Healthy Trip ด้วยการนำเอาดาราทีวีมาร่วมสร้างสีสันสร้างสุขภาพให้กับคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน จากนั้นบริษัทฯ

นายสุวิทย์ วังพัฒนมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารตราโรซ่า ได้กล่าวความรู้สึกถึง “โครงการโรซ่าโฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดี” เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยลดปัญหาด้านโภชนาการในพื้นที่แถบภาคอีสานตอนบน และผลักดันให้โรงเรียนในพื้นที่ก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดยเล็งเห็นว่าโรงเรียนที่ได้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สามารถส่งเสริมสุขภาพของเด็กๆ ได้จริง และเพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับโรงเรียนในความสำเร็จในครั้งนี้ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จึงได้จัด กิจกรรม Rosa ฉลองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ พร้อมกับมอบป้ายและเหรียญรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ทุนการศึกษาและผลิตภัณฑ์ Rosa ให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นอาหารกลางวันในการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข ให้กับบุคลากรของโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สำหรับโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ที่ได้รับการรองว่าเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เป็นเกณฑ์ที่ทุกคนต้องช่วยกันส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ตามที่กรมอนามัย จัดตั้งขึ้นมา มีการรณรงค์เรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน มีการติดตามผลอย่างใกล้ชัด มีการเกณฑ์การวัดผลที่ชัดเจน คือต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 19 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ช่วยยกระดับคุณภาพในการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นายสุวิทย์ฯผอ.ฝ่ายการตลาดบริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวชื่นชม

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 27/07/2022 06:39 น. by เสียงภูพานออนไลน์