ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม นางกรรญา ศูนย์คำ วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดนครพนมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม จึงได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส และคนในกระบวนการยุติธรรม ได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ แล้วนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นคนดีของสังคม เป็นการเสริมสร้างความสุขให้กับตนเองและคนในครอบครัว

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมและนำกล่าวถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นจึงเป็นการถ่ายทอดความองค์ความรู้โดยวิทยากรจากกองงานพระราชพิธี เกี่ยวกับงานศาสนพิธีต่าง ๆ และงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน พร้อมการฝึกปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่าควรทำอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร จึงจะถูกต้อง เหมาะสมตามหลักของพิธีการ ไม่ว่าจะเป็น การตั้งโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 7 และหมู่ 9 เพื่อใช้สำหรับการตั้งสิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะ เช่น พระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมรูปหล่อจำลองของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมไปถึงรูปของบรรพบุรุษ ลำดับขั้นตอนพิธีการจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปในงานมงคล งานอวมงคล และการจุดบูชาพระธรรมในงานศพ การฝึกถวายความเคารพด้วยการถอนสายบัว นอกจากนี้ยังได้รับฟังพระธรรมพระเทศนาจากพระครูกิตติสุตานุยุต (สมเกียรติ ฐิตปญฺโญ) เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ เพื่อเกลาจิตใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจและเห็นถึงพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางศาสนาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ อาทิ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการถวายกฐินหลวงตามวัดต่าง ๆ เป็นต้น

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 27/07/2022 12:49 น. by เสียงภูพานออนไลน์