ข่าวอัพเดทรายวัน

เกษตรจังหวัดนครพนม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำสงคราม จังหวัดนครพนม

วันที่ 27 ก.ค.65 นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำสงคราม แม่น้ำสงคราม ที่ประกอบด้วยลำน้ำสาขาที่สำคัญคือ น้ำอูม น้ำยาม ห้วยโนด ห้วยชาง ห้วยสามยอด ห้วยคอง ห้วยฮี้ และน้ำเมา ซึ่งแม่น้ำสาขาเหล่านี้จะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำสงครามตามจุดต่าง ๆ ทำให้ลำน้ำใหญ่ขึ้น แม่น้ำสงครามเป็นแม่น้ำที่ไหลคดเคี้ยว มีตลิ่งสูงค่อนข้างชัน ในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายน ค่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะสูงขึ้นเร็ว ทำให้มีน้ำไหลย้อนเข้ามาในแม่น้ำสงครามเป็นระยะ เนื่องจากพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเป็นที่ราบลุ่ม ในช่วงที่มีฝนตกชุกหรือช่วงที่ระดับน้ำของแม่น้ำโขงขึ้นสูงกว่าระดับน้ำในแม่น้ำสงคราม พื้นที่ดังกล่าวจะถูกน้ำท่วมขังเป็นประจำ และมีปริมาณฝน 1,548.2 มิลลิเมตรต่อปี ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าวและพืชไร่ ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอนาทม และอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จึงเห็นควรส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้มีการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้การนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยส่งเสริมในลักษณะของการรวมกลุ่มการผลิต เพื่อให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้มีรายได้ตลอดทั้งปี ได้แก่ การปลูกกระเจี๊ยบ การปลูกคราม การผลิตมัลเบอร์รี่ เพื่อเพิ่มรายได้ และการผลิตถ่านชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในด้านการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มสมรรถนะการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรในจังหวัดนครพนม โดยมีกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม ที่ดำเนินการ

ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตกระเจี๊ยบแดงในระบบเกษตรอินทรีย์ พื้นที่ หมู่ที่ 10, 11, 15 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ปลูกครามสู่ระบบเกษตรที่ดีและเหมาะสม พื้นที่ หมู่ที่ 5, 13 ตำบลบ้านข่า หมู่ที่ 1, 7 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม หมู่ที่ 9 ตำบลนาทม อำเภอนาทม หมู่ที่ 1, 2, 6 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมัลเบอร์รี่ระบบอินทรีย์โดยการจัดกิ่งขึ้นค้าง พื้นที่ หมู่ที่ 10, 11, 15 ตำบลนาคำ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม หมู่ที่ 1, 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการใช้ไบโอชาร์ (ถ่านชีวภาพ) ในกระบวนการผลิตการเกษตร เพื่อสร้างอาชีพการผลิตถ่านชีวภาพใช้ในแปลงของเกษตรกรและจำหน่ายได้ พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 1,7,10, 11 ตำบลนาคำ หมู่ที่ 3,10 ตำบลนาเดื่อ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม หมู่ที่ 2, 7, 9 ตำบลนางัว หมู่ที่ 8, 14 ตำบลนาหว้า หมู่ที่ 1, 7, 8 ตำบลท่าเรือ หมู่ที่ 3, 6, 10 ตำบลบ้านเสียว หมู่ที่ 4,6,8 ตำบลนาคูณใหญ่ หมู่ที่ 3,5 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า หมู่ที่ 3, 4, 5 ตำบลโนนตาล หมู่ที่ 10 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

นอกจากนี้ ยังมีการนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละกิจกรรมไปศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้กระบวนการและเป็นการเรียนรู้ในพื้นที่จริงทำให้เกษตรกรได้ความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้น เกิดความรู้ความเข้าใจจากการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาดูงานจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมและเกิดผลสำเร็จในที่สุด

Last Updated on 27/07/2022 13:22:12 by เสียงภูพานออนไลน์