ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตร สุดยอดผลงานสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมการอบรมส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายด้านการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบอาวุธปืนรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 26 ก.ค. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2565 โดยก่อนการประชุมมีพิธีมอบอาวุธปืนรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 จำนวน 6 รางวัล มอบเกียรติบัตร สุดยอดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรมการอบรมส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายด้านการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อเป็นกา รพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม และส่งเสริมผู้ผลิตสื่อให้มีคุณภาพ โดยได้พิจารณาคัดเลือก 2 ประเภท คือ ประเภทบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และประเภทเครือข่ายครอบครัว และมอบโล่เชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ ค่านิยม “ห่างไกลยาเสพติด” ตามโครงการคนดี ศรีกาฬสินธุ์ ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ขอให้รักษาความดี กับคำว่า ยอดเยี่ยมดีเด่น ให้คงอยู่สืบไป และเมื่ออาสาเข้ามาทำงานในตำแหน่ง หน้าที่คือการดูแลประชาชน ลูกบ้านให้ดีที่สุด แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 จะเริ่มคลี่คลาย ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ สวมใส่แมสก์ ล้างมือ และปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

Last Updated on 27/07/2022 14:02:20 by เสียงภูพานออนไลน์