ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำทีม บูรณาการทุกภาคส่วนลุยประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ระดับประเทศ 29-31 ก.ค. นี้ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี

วันที่ 26 ก.ค. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโปงลาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฒสินธุ์ พร้อมด้วยนายอภิชัย สิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาพสินธุ์ ร่วมประชุมซักซ้อมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยในปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์มีชมรมที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ จำนวน 6 ทีม ได้แก่

  1. จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1
  2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประเภทกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2
  3. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ประเภทต้นแบบระดับเงิน
  4. บริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช็อปรีเทล สาขากุฉินารายณ์ ประเภทกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1
  5. โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ประเภท ดีเด่น
  6. ชุมชนคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก ประเภท ดีเด่น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในปี 2565 นี้ จังหวัดกาฬสินธุ์มีแนวทางการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE โดยเน้นบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลสำเร็จ โดยมีการบรรจุโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นวาระที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้ยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE ในการปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยม การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในและนอกสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน เรือนจำ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE แต่ในแต่ละประเภทครบทุกแห่ง และจัดตั้งชมรมอำเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอำเภอ อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน พร้อมทั้งขยายเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันออกไปในทุกประเภท ถือได้ว่าในปีนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ของเรามีความพร้อมและความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ จึงขอเชิญชวนให้ชาวกาฬสินธุ์ทุกคนร่วมส่งแรงใจเชียร์เด็กๆเยาวชน และชมรมทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 6 ประเภท ที่จะเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ ในงานมหกรรมเฉสิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะพัฒนาและรักษามาตรฐานเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ต่อไป

Last Updated on 27/07/2022 14:07:18 by เสียงภูพานออนไลน์