ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ชาวบ้านเฮที่ดินตกหล่นได้สิทธิ์รังวัดโฉนดฟรี 540 แปลง

ชาวบ้านในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอบคุณรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดิน จัดโครงการโฉนดเพื่อชีวิต โดยจัดช่างเดินสำรวจและรังวัด เพื่อออกโฉนดให้กับพื้นที่ตกหล่นฟรี ตามสโลแกนเดินหน้า สร้างโอกาส เพื่อประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มหลักประกันที่มั่นคง โดยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่เป้าหมายได้รับสิทธิ์ 540 แปลง

ที่ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ชัย บ้านตูมหมู่ 4 และหมู่ 19 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ สิบเอกวงศ์ธวัช มีกังวาล นายช่างรังวัดชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ช่างรังวัดปักหลักเขต พร้อมด้วยนายวศิน ขอนยาง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่นายช่างโยงยึดหลักเขต และเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินสาขายางตลาด ลงพื้นที่ทำความเข้าใจและชี้แจง ในส่วนของการรังวัดที่ดิน “ตกหล่น” ให้กับชาวบ้าน ตูมหมู่ 4, 19 บ้านเว่อ หมู่ 2 และบ้านเหล่า หมู่ 5 โดยมีนายเกรียงไกร โม้แพง กำนันตำบลบัวบาน นางละมุล ภักดีนอก ผู้ใหญ่บ้านตูม หมู่ 4 นายสเตทฉัน ภูนาสูง ผู้ใหญ่บ้านตูม หมู่ 19 นายวิรัล พลช่วย ผู้ใหญ่บ้านเหล่า หมู่ 5 และชาวบ้านที่ร่วมโครงการ รับฟังการอธิบาย จากนั้นลงพื้นที่ทำการเดินสำรวจพร้อมรังวัดที่ดิน “ที่ตกหล่น” ทั้งประเภทที่สวน และที่นา โดยปักหลักเขตที่ดินให้มีความชัดเจน เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการออกโฉนดที่ดินที่สมบูรณ์ในลำดับต่อไป

สิบเอกวงศ์ธวัช มีกังวาล นายช่างรังวัดชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ช่างรังวัดปักหลักเขต กล่าวว่าโครงการโฉนดเพื่อชีวิต ดังกล่าวเกิดจากนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งยังมีประชาชนจำนวนมาก ไม่สามารถเข้าถึงโฉนดที่ดินหรือได้รับหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ที่รัฐออกให้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยจึงมีนโยบายจัดทำแผนเดินสำรวจออกโฉนดระยะยาวครอบคลุมทั่วประเทศ ในรูปแบบโฉนดเพื่อชีวิต เพื่อเดินหน้าสร้างโอกาสเพิ่มหลักประกันเพื่อประชาชน โดยให้ประชาชนที่ถือครองที่ดินนอกเขตที่ดินของรัฐ แต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ยื่นเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าโครงการกับผู้นำชุมชนและที่ดินสาขา ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565

สิบเอกวงศ์ธวัชกล่าวอีกว่า ในส่วนของ จ.กาฬสินธุ์นั้น มีประชาชนใน 18 อำเภอ เข้าร่วมโครงการจำนวน 540 แปลง โดยในปี 2565 ได้มาดำเนินการเดินสำรวจและทำการรังวัดในพื้นที่ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ แล้วส่วนหนึ่ง ก่อนที่จะนำข้อมูลไปตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ก่อนทำการออกเอกสารสิทธิ์หรือโฉนดที่ดินในลำดับต่อไป ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการโดยไม่เก็บค่าดำเนินการแต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่าย และเพื่อให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการทำประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ หรือนำเอาที่ดินนั้นมาใช้ในการทำธุรกิจต่างๆได้ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้

ด้านนางลำดวน ไกยรัตน์ อายุ 45 ปี ชาวบ้านตูม หมู่ 4 กล่าวว่าตนมีที่ดินที่เป็นที่มรดก แต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ จึงได้ยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการโฉนดเพื่อชีวิต และได้รับการเดินสำรวจรังวัดแนวเขตในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดิน ที่ตระหนักในปัญหาความเหลื่อมล้ำ และเข้าใจความต้องการของประชาชน เพราะที่ดินเปรียบเหมือนหลักของชีวิต ที่ดินคือที่อยู่อาศัย เป็นที่ทำมาหากิน เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การผลิต การเดินสำรวจรังวัดครั้งนี้ จึงเป็นการจัดการที่ดินให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มที่ ทำให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล

Last Updated on 27/07/2022 14:58:14 by เสียงภูพานออนไลน์