ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม ปล่อยพันธ์ปลา 300,071 ตัว คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่บริเวณหนองสามผง หมู่ที่ 1 บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ 16 ชุมชน ร่วมกันประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม อำเภอศรีสงคราม และเทศบาลตำบลสามผงจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติด้านประมง ทั้งด้วยพระองค์เองและทรงพระราชทานพระราชดำริ จำนวน 77 โครงการ ใน 4 กิจกรรม ทั้งด้านผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง การสร้างกิจกรรมประมงโรงเรียน และการสร้างจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงาน ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของพสกนิกร ทำให้ทุกคนได้รับการสนับสนุน การพัฒนาอาชีพ พัฒนาแหล่งน้ำ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการหวงแหน รักษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

โดยก่อนเริ่มกิจกรรมทุกคนได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นประธานกล่าวคำกราบบังคมทูล และมอบเกียรติบัตรให้กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามผงผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม จากนั้นจึงได้มอบพันธุ์ปลาให้กับตัวแทน 16 ชุมชนเพื่อนำไปแจกจ่าย ประกอบไปด้วย ปลาตะเพียนทอง 20 ตัว ปลาตะเพียนขาว 250,000 ตัว ปลากระแห 50,000 ตัว ปลาบึก 21 ตัว และปลาโพง 30 ตัว รวมทั้งสิ้น 300,071 ตัว ก่อนที่จะร่วมกันนำไปปล่อยในหนองสามผงและตามแหล่งน้ำสาธารณะอื่น ๆ ของหมู่บ้าน เพื่อให้ปลาเหล่านี้ได้เจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์ เกิดการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ที่มีความสมดุลในระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำในธรรมชาติและเกิดความอุดมสมบูรณ์ดังเช่นในอดีต ทั้งยังก่อเกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เป็นแหล่งอาหารของคนชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

Last Updated on 27/07/2022 15:32:26 by เสียงภูพานออนไลน์