ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป

จังหวัดยโสธรจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป ภายใต้โครงการ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและการค้าสู่สากล กิจกรรมย่อยพัฒนาผู้ประกอบการโอท็อป

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.29 น. ที่ลานวิมานพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป ตามโครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและการค้าสู่สากล กิจกรรมย่อยพัฒนาผู้ประกอบการโอท็อป โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและการค้าสู่สากล กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดยโสธร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ให้ได้มาตรฐาน มีช่องทางการตลาด และมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ภายใต้ชื่องาน “งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP งานวิมานพญาแถน” ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2565 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จาก 9 อำเภอ จำนวน 20 กลุ่ม แยกเป็น ประเภทอาหาร จำนวน 9 กลุ่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 กลุ่ม ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก จำนวน 2 กลุ่ม และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 2 กลุ่ม

Last Updated on 27/07/2022 15:41:36 by เสียงภูพานออนไลน์