ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ถวายโฉนดที่ดินให้กับวัด ตามโครงการออกโฉนดที่ดินเพื่อการศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (27 ก.ค. 2565) เวลา 13.30 น. ที่ มงคลยอดแก้วดวงธรรมมหามณฑป วัดป่าพุทธมงคล ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีถวายโฉนดที่ดินให้กับวัด ตามโครงการออกโฉนดที่ดินเพื่อการศาสนาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการออกโฉนดที่ดินเพื่อการศาสนาสำนักงานที่ดินจังหวัดกาพสินธุ์และสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้ความเห็นชอบในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเร่งรัดกระบวนงานตามขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และติดตามงานค้างระหว่างดำเนินการ ประเภทต่างๆ ตามที่องค์กรศาสนาทุกศาสนาได้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาพสินธุ์หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์สาขา และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี การร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/อำเภอท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ปกครองท้องที่ นอกจากนี้เพื่อให้ที่ดินที่ใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งศาสนสถานและที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรศาสนา มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในรูปแบบของโฉนดที่ดิน เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน ขอบเขต อาณาเขต และเนื้อที่ โดยถูกต้อง ชัดเจนลดปัญหาข้อพิพาทต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ดิน ปัญหาเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างสถาบันศาสนาและเอกชนทั่วไป และเป็นการป้องกันปัญหาการบุกรุกที่ดินของสถาบันศาสนาทุกศาสนา อันจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ กำกับ ดูแล และการจัดการที่ดินเพื่อองค์กรการศาสนาและเป็นการควบคุมการถือครองสิทธิที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา

โดยโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายสำคัญที่จะเร่งรัดดำเนินการออกโฉนดที่ดินและการขอได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาทหลวงโรมันคาธอลิก มูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร หรือมัสยิดอิสลาม ซึ่งใช้ประโยชน์ เป็นที่ตั้งศาสนสถาน หรือที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรศาสนา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์และสาขา มีระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการในห้วงเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจอย่างดี จากเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ปัจจุบันนี้ในส่วนการดำเนินการเฉพาะสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์บรรลุเป้าหมายแล้วร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งหมด โดยมีโฉนดที่ดินที่ถวายให้วัด จำนวน 10 วัด 11 แปลง ได้แก่ วัดป่าพุทธมงคล วัดบ้านนาอินทร์แปลง วัดชูเถาวัลย์ วัดสุวรรณวารี ตำบลลำพาน วัดอัมพวันสามัคคี ตำบลลำปาว วัดป่าเทพสถิตย์ วัดบูรพาด่านแต้ วัดพุทธชม วัดสะอาดไชยศรี วัดคำมัจฉาราม

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 27/07/2022 21:40 น. by เสียงภูพานออนไลน์