ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่และประชาชนจังหวัดนครพนมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวจังหวัดนครพนม โดยพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระองค์เอง และทรงพระราชทานพระราชดำริ ต่าง ๆ อย่างมากมาย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของพสกนิกร ทำให้ทุกคนได้รับการสนับสนุน การพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจิตอาสาพระราชทาน ที่เป็นพระราโชบายที่ทำให้ประชาชนมีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในทุก ๆ ด้าน นำมาซึ่งประโยชน์แห่งความสุข

โดยในเวลา 06.30 น. ทุกคนได้พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 71 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณวัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมืองนครพนม จากนั้นได้เดินทางไปที่หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เพื่อร่วมกันประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์พร้อมกับส่วนกลางกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ จากนั้นเดินทางไปร่วมกันประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ทั้งนี้ในช่วงเย็นของวันนี้จะมีพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

Last Updated on 28/07/2022 12:45:53 by เสียงภูพานออนไลน์