ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์เปิดเมืองเก่าหมู่บ้านคนดีศรีกาฬสินธุ์

เปิดบ้านคำคา เมืองเก่าอำเภอสหัสขันธ์ ชูความเข้มแข็ง ความสามัคคี รับประเมินประกวดหมู่บ้านคนดีศรีกาฬสินธุ์ เปิดกรุของดี โชว์ของเด่น ตามคุณธรรม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่บ้านคำคา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านคนดีศรีกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการประเมิน ออกเยี่ยมและตรวจประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัด หมู่บ้านคนดีศรีกาฬสินธุ์ คุณธรรม 11 ประการ โดยมีพระมหาสมหมาย ชินทตฺโต เจ้าคณะตำบลภูโนนศิลา ผู้แทนคณะสงฆ์ตำบลโนนศิลา นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ นายราชัน คุณประถม กำนันตำบลโนนศิลา และชาวบ้านคำคา ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมิน

โดยคณะกรรมการได้เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสภาพรวมของหมู่บ้านที่ศาลาประชาคม จากนั้นได้นั่งรถไถชมหมู่บ้านและตรวจเยี่ยมฐานประเมิน 7 จุด 11 ฐาน ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และจุดชมวิวริมเขื่อนลำปาวที่มองเห็นเจดีย์พุทธนิมิต วัดพุทธนิมิต ภูสิงห์ ซึ่งเป็นอีกฝั่งของอำเภอสหัสขันธ์ และชมต้นประดูยักษ์ขนาด 4 คนโอบที่วัดป่าคำคา ก่อนจะร่วมเต้นคองก้าโบราณกับชาวบ้านอย่างสนุกสนาน

นายราชัน คุณาประถม กำนันตำบลโนนศิลา กล่าวว่า บ้านคำคา ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2397 รวมอายุได้ 168 ปี เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่ติดริมน้ำ จนเป็นเขื่อนลำปาว ในอดีตเป็นที่ตั้งของอำเภอสหัสขันธ์ ก่อนจะต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปสร้างเมืองใหม่ที่โคกป่าภูสิงห์ หรือตำบลโนนบุรีในปัจจุบัน ในการตรวจรับการประเมินได้แบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 11 จุด ตามค่านิยมในการประพฤติตน 11 ประการ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ที่ประกอบด้วย ความรู้คู่คุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ใส่ใจความสะอาด มีมารยาทแบบไทย รักษาวินัยจราจร ทรัพยากรต้องรักษา รู้คุณค่าประชาธิปไตย ครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่จิตอาสา ซึ่งชาวบ้านคำคา ได้ถือปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้น้อมนำพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9 เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ซึ่งทำให้ชาวบ้านคำคา มีวิถีเรียบง่าย มีการออม ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ และการแปรรูปปลาที่หาได้ในเขื่อนลำปาวเป็นอาหารและสามารถลงจำหน่ายในตลาดสร้างรายได้เป็นอย่างดี

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการออกตรวจระเมินหมูบ่านคนดีศรีกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็ฯโครงการของนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ต้องการเห็นภาพของความเข้มแข็ง ความสามัคคีของชุมชน หรือหมู่บ้าน ให้เป็นที่ประจักษ์โดยมีเกณฑ์ชี้วัดตามหลักคุณธรรม 11 ประการที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประกาศไว้อย่างชัดเจน 18 หมู่บ้าน ตัวแทนจาก 18 อำเภอ จากการลงพื้นทุกๆแห่ง ได้เห็นศักยภาพของชุมชนในกาฬสินธุ์ ที่ยังเหนียวแน่นทุกในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาภูมิปัญญาพื้นถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการมีมารยาทแบบไทย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทั้งหมดได้ถ่ายทอดผ่านการะบวนการหมู่บ้านชุมชนเชิงประจักษ์ มีผลสัมฤทธิ์ให้ตระหนักได้ถึงแก่นแท้แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังอยู่ในจิตวิญญาณของคนกาฬสินธุ์

Last Updated on 29/07/2022 12:19:01 by เสียงภูพานออนไลน์