ข่าวอัพเดทรายวัน

แม่บ้านค่ายศรีสองรักสนองพระดำริกรมสมเด็จพระเทพฯ น้อมนำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองมาขยายต่อยอดสู่กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ที่มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย คุณสรัญญา สินโสภา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 28 และคุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารพรานที่ 21 นำสมาชิกแม่บ้าน และกำลังพลภายในค่ายศรีสองรัก น้อมนำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาขยายต่อยอดสู่กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยเริ่มดำเนินการปลูกผักเปลี่ยนที่ว่างบริเวณพื้นที่ว่างของบ้านพักกำลังพลภายในค่ายศรีสองรัก ให้ทุกครัวเรือนได้ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารช่วงโควิด-19 ระบาด โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” พยายามสร้างให้ชุมชนในค่ายทหารให้เกิดความสนใจที่จะปลูกผักเพื่อบริโภคเอง ส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้านด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดีจากต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง กินอร่อย จากโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย

สร้างความรู้สึกว่าการปลูกผักสวนครัวไม่ใช่เรื่องยาก ปลูกแล้วครอบครัวจะมีผักที่ปลอดภัยหมุนเวียนกินตลอดปี นับเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี ทำให้ลดรายจ่ายจากการซื้อผักมาบริโภคในระดับครัวเรือน ส่งผลดีต่อสุขภาพ ปลอดสารปนเปื้อน ไร้สารพิษ สร้างครอบครัวทำให้เกิดความรักความอบอุ่นจากที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมการปลูกผัก มีความผูกพันในครอบครัว มีอาหารที่พอเพียง เหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้าน เป็นสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งมีความมั่นคงทางอาหาร และให้ความสำคัญกับการสร้างแหล่งอาหารไว้ที่บ้านของตัวเองด้วยการปลูกผักสวนครัวตามการน้อมนำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาขยายต่อยอดสู่กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของทุกหน่วยทหารภายในค่ายศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย.

Last Updated on 29/07/2022 16:03:09 by เสียงภูพานออนไลน์