ข่าวอัพเดทรายวัน

คณะกรรมการขับเคลื่อน “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำหนตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านคำโพนทอง

คณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำหนตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านคำโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันนี้ (9 ส.ค. 2565) เวลา 12.30 น. ที่ วัดสว่างบึงทอง บ้านคำโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถวายการต้อนรับ พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำหนตะวันออก และคณะพระเถรานุเถระ คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามโครงการฯ โดยมี รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอกุฉินารายณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะครู และนักเรียน และพี่น้องประชาชนชุมชนคำโพนทอง และชุมชนใกล้เคียง ร่วมถวายการต้อนรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความสำคัญการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เป็นอย่างยิ่ง โดยได้ผนึกกำลังช่วยกันขับเคลื่อนโครงการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยสนองงานของคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ในทุกด้านอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ให้สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการได้อย่างเต็มที่ และในส่วนของจังหวัด ได้มีการดำเนินงานปฏิบัติการ “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่ชุมชนมั่นคง” ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสนับสนุนโครงการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามหลักศีล 5 ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การดำเนินงานเชิงคุณภาพได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจยิ่ง

ทั้งนี้บ้านคำโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ ถือเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีผลงานดีเด่น โดยที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการประจำจังหวัดได้คัดเลือก ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ที่มีผลงานดีเด่น ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหมู่บ้านที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด มีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ตามเจตนารมณ์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีความรัก สามัคคีปรองดอง มีความสงบสุข ร่มเย็น ด้วยหลักของศีล 5 อย่างแท้จริง

Last Updated on 09/08/2022 19:44:53 by เสียงภูพานออนไลน์