ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ สานพลัง “บวร” ร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างมอบบ้านอบอุ่นในธรรมให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเขาวง

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านอบอุ่นในธรรม หลังที่ 14 อำเภอที่ 14 “โครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน” รายเด็กหญิงณัฐพร ทิพย์สิงห์ บ้านเลขที่ 59 บ้านทุ่งกระเดา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน มีจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้อื่น ประกอบกับมีฐานะยากจน ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอแก่ดำรงชีพ จึงได้คัดเลือกให้เป็นผู้ที่ควรได้รับการสงเคราะห์ในการสร้างบ้านอบอุ่นในธรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความเมตตาสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านจาก “โครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยพระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้อุปถัมภ์ เพื่อมอบให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นหลังที่ 14 อำเภอที่ 14 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และทุกภาคส่วนของอำเภอเขาวง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำตำบลกุดปลาค้าว ทุกหมู่บ้าน และชาวบ้านในชุมชนร่วมกันออกแรงในการก่อสร้าง โดยเริ่มออกมาดูสถานที่และความเป็นไปได้ในการก่อสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน แต่งตั้งคณะทำงานในการก่อสร้าง และเริ่มลงมือก่อสร้างยกเสาเอก เสาโท ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 จนกระทั่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 13 วัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลกุดปลาค้าว ทุกหมู่บ้าน โดยมีช่างในหมู่บ้านเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือให้คำแนะนำ ประกอบกับมีผู้มีจิตอาสาได้มอบอาหารและเครื่องดื่มให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ นับว่าเป็นพลังแห่ง คุณความดีที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกัน สมกับคำว่า พลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน โดย คำว่า บวร หมายถึง (บ) คือ หมู่บ้าน ชุมชน และชาวบ้านในชุมชนตำบลกุดปลาค้าว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ร่วมทำบุญ (ว) คือ วัด คณะสงฆ์ นำโดยพระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร) คือ ราชการ นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์สำคัญในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างบ้านให้นักเรียนในเขตอำเภอเขาวง สำหรับงบประมาณในการก่อสร้างในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 127,253 บาท ประกอบด้วย

  • งบค่าวัสดุได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และคณะเจ้าหน้าที่ 101,765 บาท
    -คณะครูโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 5,140 บาท
  • ค่าอาหารมื้อกลางวันจากกลุ่มสถานศึกษาเมิงเขาวงบริจาค เป็นเงิน 10,820 บาท
  • ค่าใช้จ่ายๆอื่น จากเทศบาลและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค เป็นเงิน 9,529 บาท
  • ในส่วนของแรงงานได้รับความร่วมแรงร่วมใจโดยผู้นำชุมชนและชาวบ้านทุ่งกระเดาร่วมกันสร้างโดยไม่คิดราคาค่าจ้าง โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และผู้มีจิตศรัทธาได่ได้ร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อต่อยอดสร้างบ้านอบอุ่นในธรรมหลังต่อไป จำนวน 18,550 บาท รวมกับผูัใจบุญที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ 9,610 บาท รวมเป็นยอดผ้าป่า จำนวน 27,710 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยกลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ เป็นผู้นำในการบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างบ้าน วัด และราชการ จึงเกิดเป็นโครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านผู้ยากไร้ ยากจน ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบำบัดทุกข์ให้น้อยลงจนหมดไป และมีความสุขที่เพิ่มพูนอย่างยั่งยืน


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต่อว่า ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับเมตตาจากพระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานโครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน สังฆะเพื่อสังคมวัดสว่างคงคา /ญาติธรรม/ และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายอำเภอเขาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต๓ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสถานศึกษาในเขตอำเภอเขาวง ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกุดปลาค้าว อสม. และพี่น้องประชาชนจิตอาสาบ้านทุ่งกระเดาทุกคน ที่รวมพลังร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นการรวมพลังด้วยจิตอาสา สละเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลังใจ พลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างบ้านอบอุ่นในธรรมจนเสร็จสมบูรณ์นับว่าเป็นคุณงามความดีที่ทุกฝ่าย ได้มอบให้แก่เจ้าของบ้านโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่เติมเต็มให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส เพื่อสร้างเสริมบุญกุศลให้กับผู้มอบ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้รับมอบรวมถึงเป็นการรวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน และสร้างเสริมเพิ่มสุขให้กับทุกฝ่าย