ข่าวอัพเดทรายวัน

จ.นครพนม มอบเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีให้แก่นักเรียนผู้ขาดแคลน สร้างกำลังใจในการเรียนและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

วันที่ 2 กันยายน 2565 ที่โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนะเสรี ผู้ราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันมอบเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้แก่นักเรียนผู้ขาดแคลน ตามนโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้เล็งเห็นว่าการแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารี เป็นการปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี อีกทั้งเป็นเครื่องแบบพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือ โดยหากผู้ปกครองรายใดมีฐานะยากจนขัดสน ไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่บุตรได้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีขวัญกำลังใจ ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อผู้ปกครอง สังคม และเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ

ด้วยวิชาลูกเสือ-เนตรนารี เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญในการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติที่หลอมรวมความเป็นชาติไทย ความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการหล่อหลอมให้คนในชาติ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทำให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองรอดพ้นจากภัยทั้งปวง ทั้งยังก่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และเมื่อสังคมปราศจากความขัดแย้งก็จะเกิดความสงบสุข ความรักใคร่กลมเกลียว ความสามัคคีนำมาสู่ความผาสุกในสังคมไทยอย่างยั่งยืนซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดนครพนม จึงได้มีการมอบหมายให้แต่ละอำเภอสำรวจเด็กนักเรียนในทุกระดับชั้นในพื้นที่ที่มีฐานะยากจนและไม่สามารถหาเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีได้ รวมถึงมีการแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งสำรวจและยืนยันข้อมูลเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอีกครั้ง ซึ่งปรากฎว่ามีนักเรียนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีในพื้นที่ 12 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 1,893 ราย ดังนั้นจังหวัดนครพนมจึงได้มีการบูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ จัดหามามอบให้ โดยในวันนี้เป็นการมอบให้เด็กนักเรียนในอำเภอเรณูนคร จำนวน 20 ราย จากโรงเรียนในพื้นที่ 14 แห่ง