ข่าวอัพเดทรายวัน

ปภ.กาฬสินธุ์ จัดฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีอุทกภัย ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (TTX) เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

วันนี้ (20 ก.ย. 65) เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้อำนวยการจังหวัด) มอบหมายให้นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีอุทกภัย ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) โดยมีนายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการทหาร ตำรวจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการฝึก ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกำหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ เทศบาลตำบลหลุบ และเทศบาลตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา และอบต.ลำชี อำเภอฆ้องชัย

         

ทั้งนี้ ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้กำหนดให้มีการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีอุทกภัย ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับนโยบายและจัดการฝึกดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรมูลนิธิ ภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ให้สามารถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยการฝึกซ้อมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งระยะที่ 1 ก่อนเกิดภัย ระยะที่ 2 เมื่อเกิดภัย และระยะที่ 3 เมื่อภัยยุติ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่แต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจ การแจ้งเตือน การเผชิญเหตุ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย จะรับทราบถึงขั้นตอนการประสานการปฏิบัติ การระดมสรรพกำลัง การประเมินขีดความสามารถของหน่วยงาน และบทบาท หน้าที่ของหน่วยงาน การร้องขอการสนับสนุน การเผชิญเหตุสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้ง ใช้ช่องทางการฝึกซ้อมนี้ เป็นเครือข่ายในการแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป