ข่าวอัพเดทรายวัน

ศรีสะเกษ Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย”เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณทางข้ามถนนหน้า ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย” พร้อมทั้งมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยทางม้าลายให้สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (นำร่อง) จำนวน 7 แห่ง และมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้แทนส่วนต่าง ๆ จำนวน 100 ใบ โดยมี นางรัชดาพร ไชยอิน ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.ณัฐกิตติ์ เจริญเกษสุวรรณ์ ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดให้วันที่ 21 ของทุกเดือน เป็นสัปดาห์การรณรงค์เพื่อลด
อุบัติเหตุบริเวณทางข้าม นั้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.ศรีสะเกษ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตามกรอบแนวทาง และนโยบายของรัฐบาล เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ จ.ศรีสะเกษ โดยได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 22 ก.พ.65 ณ บริเวณหน้า ร.ร.กีฬา จ.ศรีสะเกษ โดยการปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย มีการทาสีตีเส้นบนพื้นจราจรทางข้าม เพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนเห็นได้ชัดเจน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย ในวันนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้บูรณาการระหว่างศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กำหนดจัดกิจกรรม ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย” ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย” ได้รับความร่วมมือจากคณะ กรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.ศรีสะเกษ หน่วยงานภาคีเครือข่าย และการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบ Z00m ไปยังห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) กรุงเทพมหานคร

นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ภาครัฐได้เร่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ “สวมหมวกนิรภัย 100 % และมาตรการกวดขันวินัยจราจร” และกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยการจัดทำปรับปรุงทางข้าม หรือการแก้ไขจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ อย่างต่อเนื่องมาแล้วนั้น อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวล ซึ่งสร้างความสูญเสียในทุกระดับตั้งแต่ครอบครัวชุมชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และจำเป็นต้องเร่ง และจำเป็นต้องเร่งสร้างการร่วมแรงร่วมใจให้เกิดความตระหนักรู้สู่สาธารณชนและการปรับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นกลุ่มคนเปราะบาง เช่น ผู้หญิง เด็ก ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ผู้สูงอายุ คนเดินเท้า ผู้ใช้รถจักรยานการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีเป้าหมายเพื่อลดการบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน โดยการสร้างความตระหนัก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้ถนน เพื่อไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 12 คนต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ.2570 การที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้รถใช้ถนน นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการผลักดัน ประชาสัมพันธ์และกำหนดมาตรการให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีองค์ความรู้ในด้านการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยควบคู่กันไป และขอให้หน่วยงานและภาคีเครือข่าย ได้กำหนดมาตรการให้กับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อสร้างกระแสให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และเป็นแบบอย่าง เพื่อประชาชนจะได้นำไปเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อไป