ข่าวอัพเดทรายวัน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม จัดงานมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๕ พลังเยาวชน : พลังธรรมชาติ

วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมแสงสิงห์แก้ว อาคารเจริญ – คุณหญิงวรรณา อำเภอเมืองนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 ภายใต้ประเด็น พลังเยาวชน : พลังธรรมชาติ ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนมจัดขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน มีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมดนตรี พลังเยาวชน พลังธรรมชาติ กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัด 5 วัด ตามริมฝั่งโขงในเขตเมืองนครพนม

นายชวพล ลิตติพานิช หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ในการทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชน และทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักในความสำคัญของเยาวชน โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนที่มีคุณลักษณะและมีผลงานดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ เด็กและเยาวชนได้

ด้านนายรัฐธรรม อื้อสกุล ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม กล่าวสรุปผลการดำเนินงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมานจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดตั้งและการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชน ตำบล เทศบาล จำนวน ๑๐๓ แห่ง สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ จำนวน 12 แห่ง และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง ซึ่งในปัจจุบันมีการจัดตั้งแล้วรวม จำนวน 116 แห่ง ด้วยคาดหวังว่า สภาเด็กและเยาวชนจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน เพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน

โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินกิจกรรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ในจังหวัดนครพนม ในปีงบประมาณ 2565 มีกิจกรรมโครงการ จำนวน 5 โครงการ คือ โครงการแกนนำเด็กและเยาวชนนครพนม สู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศ ของวัยรุ่น โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด Youts GenZ วิถีใหม่ โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด สื่อสร้างสรรค์เยาวชน นำพาพ้นคอรัปชัน โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม วิศวกรสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทั้ง 5 โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้เกิดเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นเครือข่ายแกนนำเฝ้าระวัง ประสาน ส่งต่อ และรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึง และแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับพื้นที่ได้

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 23/09/2022 07:08 น. by เสียงภูพานออนไลน์