ข่าวอัพเดทรายวัน

อธิบดีกรมที่ดินมอบโฉนดที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เเด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

อธิบดีกรมที่ดินมอบโฉนดที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เเด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง และอำเภอนาคู จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 22 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เเด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง และอำเภอนาคู จำนวน 90 แปลง พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ถนอมกิตติ รองอธิบดีกรมที่ดิน และคณะ โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นวาระอันเป็นมงคลที่สำคัญยิ่งที่ปวงชนชาวไทย จะได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงห่วงใยปวงพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด สำนักงานที่ดินจังหวัดกาพสินธุ์ และสาขากุฉินารายณ์ ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันทรงคุณค่า จึงได้จัดทำโครงการมอบโฉนดที่ดินเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และแจกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ขอออกโฉนดที่ดิน จำนวน 90 แปลง เนื้อที่ประมาณ 630 ไร่เศษ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เป็นการสร้างความสุข สร้างความมั่นคง สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง และอำเภอนาคู ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดี ต่อกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทย

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า “มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในโครงการมอบโฉนดที่ดินเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และแจกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ขอออกโฉนดที่ดิน จำนวน 90 แปลง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีกินดีของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งพันธกิจหลักของกรมที่ดิน ในด้านการคุ้มครองสิทธิด้านที่ดินให้แก่ประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่ปรารถนาจะมีโฉนดที่ดินเป็นของตนเอง เพื่อเป็นรากฐานและหลักประกันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิต เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน โฉนดที่ดินนับเป็นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ เป็นหลักฐานแสดงความมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน มีความถูกต้องแม่นยำและเที่ยงตรง มีมาตรฐานสูงสุดในบรรดาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทั้งหลาย เป็นหลักฐานแสดงแนวเขตที่ดินที่ครอบครองและทำประโยชน์อยู่ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการค้ำประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการประกอบอาชีพ อันจะส่งผลให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อท่านได้รับโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเอกสารสำคัญนี้แล้ว ควรเก็บรักษาไว้อย่างมั่นคงถาวร เพื่อให้สามารถส่งต่อการครอบครองสู่ลูกหลานในอนาคตต่อไป”

หลังจากนั้น เวลา 11.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ รองอธิบดีกรมที่ดิน นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้บริการประชาชนต่อไป

Last Updated on 23/09/2022 10:17:59 by เสียงภูพานออนไลน์