ข่าวอัพเดทรายวัน

‘สสจ.นครพนม’ เดินเครื่องต่อเนื่อง อบรมรุ่น 2 พัฒนาทีมคัดกรองตามประมวล กม.ยาเสพติด

วันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุม ไอฮอลล์ แกรนด์ โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จังหวัดนครพนม ต่อเนื่อง รุ่น 2

นางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าววนี้ ถือเป็นรูปแบบและวิธีการใหม่ที่แตกต่างไปจากวิธีเดิมที่เคยปฏิบัติในบางประการ และคาดหวังว่าผู้เข้ารับการประชุมจะได้รับองค์ความรู้ด้านยาเสพติดให้สามารถรองรับการปฏิบัติตามแนวทางของอนุบัญญัติที่จะเกิดขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดรักษาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการติดตามช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุข และทุกตำบลสามารถขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์คัดกรองตามที่กฎหมายกำหนด การจัดประชุมฯ ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง ของจังหวัดนครพนมตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ผู้แทนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้แทนจากสถานีตำรวจ ผู้แทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 29/09/2022 18:26 น. by เสียงภูพานออนไลน์