ข่าวอัพเดทรายวัน

สกลนครนำร่องถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ทุกครัวเรือน 100%

วันที่ 1 ต.ค. 65 ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนใหญ่ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร นางจุรีรีตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมพบปะพี่น้องประชาชน รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยเลือกพื้นที่อำเภอโพนนาแก้ว เป็นพื้นที่นำร่องในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ได้ครบทุกครัวเรือนภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งอำเภอโพนนาแก้วสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนเป้าหมายเมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา จากความร่วมแรงร่วมใจกันทุกภาคส่วน รวม 5 ตำบล 11,041 ครัวเรือน

ภายหลังการพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อร่วมรณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนแล้ว นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร นางลลิตา ฤกษ์วาณิชย์กุล รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม นายสุทธิเมศวร์ บุญแสนกุลธวัช นายอำเภอโพนนาแก้ว นางวลินลักษณ์ บุญแสนกุลธวัชสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านโพนใหญ่ หมู่ 4 ได้ร่วมกันฝังถังขยะเปียกลดโลกร้อนถังสุดท้ายของอำเภอโพนนาแก้ว

สำหรับการดำเนินการในห้วงต่อไป อำเภอโพนนาแก้วจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนได้มีการคัดแยกขยะอย่างจริงจังโดยใช้ศักยภาพของบุคลากรทุกภาคส่วนที่มีอยู่ และแสวงหาความร่วมมือตามหลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยและของจังหวัดสกนคร เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการประสบผลสำเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและชุมชน ทำให้อำเภอโพนนาแก้ว เป็นอำเภอสะอาดอย่างยั่งยืนต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 02/10/2022 08:08 น. by เสียงภูพานออนไลน์