ข่าวอัพเดทรายวัน

ม.นครพนม จัดงานมหกรรม “ซุมแซว แปงถิ่น สร้างศิลป์ U2T นครพนม” นำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมความร่วมมือด้านงานวิจัยกับชุมชนมาจัดแสดง มากกว่า 200 ผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานมหกรรม “ซุมแซว แปงถิ่น สร้างศิลป์ U2T นครพนม” เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม BCG โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า การดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้เกิดการจ้างงานบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาได้มากถึง 525 คน และประชาชนในพื้นที่ 525 คน รวมทั้งสิ้น 1,050 คน เกิดมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจจากการจ้างงานมากถึง 38,160,000 บาท มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่จำนวน 15,370,000 บาท การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน 222 รายการ และมีการจัดเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) แนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มากกว่า 55,000 รายการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยนครพนมได้ดำเนินงาน 3 เดือน ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2565 มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 111 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ นครพนม 94 ตำบล มุกดาหาร 11 ตำบล และ บึงกาฬ 6 ตำบล มีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนำผลงานมาจัด แสดงนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยนครพนม 111 นิทรรศการ และ จำนวน 222 ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม ถือเป็นโอกาสสำคัญของมหาวิทยาลัยนครพนมในการทำงานร่วมกันกับชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการต่อยอดนำไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 222 ผลิตภัณฑ์ จาก 111 บูทนิทรรศการ มีเวทีเสวนาการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายชุมชน การแสดงวงดนตรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา ตลอดจนการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 02/10/2022 08:58 น. by เสียงภูพานออนไลน์