ข่าวอัพเดทรายวัน

‘นครพนม’ ประชุม กก. 5 คณะฯ เตรียมพร้อมจัด “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายชาญชัย คงทัน รอง ผวจ.นครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม” ครั้งที่ 1/2565

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเตรียมความพร้อม และพิจารณามอบหมายภารกิจตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ของคณะกรรมการ 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร และคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล โดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมได้พิจารณาสำรวจเส้นทางการเดิน วิ่ง ปั่น ขั้นตอนการจัดลำดับการจัดกิจกรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิจารณาการจัดลำดับพิธีการ ขั้นตอนพิธีเปิด พิธีปล่อยผู้เข้าร่วมกิจกรรม รูปแบบการเปิด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิจารณาการจัดทำข่าว การแถลงข่าวการจัดงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย พิจารณาการจัดบุคลากรดูแลความปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดเส้นทางการแข่งขัน และอำนวยการความสะดวกแก่ทีมกู้ชีพฉุกเฉินตลอดเส้นทางการ และคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สำรวจความคิดเห็นเพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และประเมินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ผ่านระบบ QR Code สรุปรวบรวมข้อมูลการสะสมแคลอรี่จากการออกกำลังกาย รวมทั้งสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น และรายงานหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”

อนึ่ง จังหวัดนครพนม มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” จำนวน 1,233 คน แบ่งเป็นชาย 448 คน หญิง 785 คน กำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เริ่มเวลา 04.30 น. ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 03/10/2022 19:47 น. by เสียงภูพานออนไลน์