ข่าวอัพเดทรายวัน

อำเภอเมืองนครพนม สำนักงานสาธารณสุขนครพนม ร่วมลงนาม MOU รณรงค์ขับขี่มอเตอร์ไซด์ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขับขี่มอเตอร์ไซด์ปลอดภัยจากอุบัติเหตุอำเภอเมืองนครพนม ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย อำเภอเมืองนครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม โดยมีนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขับขี่มอเตอร์ไซด์ปลอดภัยจากอุบัติเหตุอำเภอเมืองนครพนม ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย อำเภอเมืองนครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขับขี่มอเตอร์ไซด์ปลอดภัยจากอุบัติเหตุอำเภอเมืองนครพนมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายแห่งรัฐ ว่าด้วยทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยการส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ภายใต้ข้อตกลงและร่วมมือกัน ดังนี้ หน่วยงานที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ท้ายนี้ ให้ข้อตกลงร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน การเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชน การจัดการปัญหาสภาพแวดล้อมของถนนลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดมาตรทางสังคมชุมชนด้วยความร่วมมือแบบบูรณาการ ด้วยการเสริมสร้างวินัยจราจรโดยด่านครอบครัว ด่านชุมชน และ ด่านบังคับใช้กฎหมาย และ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสร้างความปลอดภัยสาธารณะ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 05/10/2022 16:17 น. by เสียงภูพานออนไลน์