ข่าวอัพเดทรายวัน

เกษตรจังหวัดนครพนม แจ้งเกษตรกรให้ความสำคัญการติดประกาศประชาคมขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป้องกันไม่เสียสิทธิ์ตนเอง

วันที่ 5 ต.ค.65 นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 12 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งให้เกษตรกรมาขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565 เพื่อปรับปรุงข้อมูลด้านการเกษตรให้เป็นปัจจุบันและเป็นการลงทะเบียนเพื่อรองรับสิทธิ์การช่วยเหลือจากนโยบายของภาครัฐด้านต่างๆ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลแล้ว จำนวน 1,473,958.51 ไร่ คิดเป็น 88% (ข้อมูล : วันที่ 22 กันยายน 2565) สำหรับทะเบียนเกษตรกรจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบันในทุกๆปี หรือในทุกครั้งที่มีการเพาะปลูกพืช เพราะมีความสำคัญอย่างมากในการนำข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อมาใช้ในการพัฒนาประเทศของภาครัฐ และยังเป็นฐานข้อมูลประกอบการขอตรวจรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรกรณีที่ภาครัฐมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจะทำให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากเป็นเกษตรกรรายเก่าให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรภายหลังจากการเพาะปลูกแล้ว 15 วัน แต่ถ้าเป็นเกษตรกรรายใหม่ไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน ให้ไปแจ้งขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก เพื่อกรอกคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ หลักจากที่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลรับแจ้งขึ้นทะเบียนแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วจะแจ้งให้เกษตรกรนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลลงบนสมุดจัดเก็บไว้เพื่อแสดงตัวตน จึงขอให้เกษตรกรเตรียมความพร้อม และจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อความถูกต้อง รวดเร็วในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สำหรับหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ดังนี้ เกษตรกรเดิม แปลงเดิม ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เกษตรกรรายใหม่ หรือรายเดิม เพิ่มแปลงใหม่ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวประชาชนตัวจริง พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากผู้ครอบครอง สัญญาเช่าหรือหนังสือ รับรองการใช้ประโยชน์ทั้งนี้สามารถเรียกหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม อื่นๆ (ถ้ามี)


ขั้นตอนสำคัญที่ห้ามพลาด หลังจากขั้นตอนของการขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและจัดชุดข้อมูลสำหรับติดประกาศรายชื่อเกษตรกรเพื่อประชาคมในชุมชน หรือหมู่บ้าน โดยทางผู้นำชุมชนจะดำเนินการติดประกาศรายชื่อและข้อมูลของเกษตรกรที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนไว้ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หรือสถานที่ที่กำหนด โดยในขั้นตอนนี้ถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับเกษตรกรที่จะต้องให้ความสำคัญในการไปตรวจสอบและยืนยันข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและเพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งหากเกษตรกรไม่ให้ความสำคัญในการไปประชาคมแล้วการยืนยันข้อมูลอาจจะไม่สมบูรณ์อาจทำให้ข้อมูล หรือรายชื่อเกษตรกรตกหล่นและไม่ได้รับการแก้ไข อาจทำให้เกษตรกรรายดังกล่าวไม่ได้รับการช่วยเหลือจากนโยบายของภาครัฐ หรือเสียสิทธิ์ที่ตนเองพึงจะได้รับไปนั่นเอง ดังนั้นหากมีการติดประกาศประชาคมจากผู้นำชุมชนในพื้นที่ จึงอยากให้พี่น้องเกษตรกรเห็นถึงความสำคัญและอย่าเพิกเฉยที่จะรักษาสิทธิ์และยืนยันข้อมูลด้วยตนเอง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและได้รับการยืนยันจากเกษตรกรแล้วก็จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทำให้ท่านได้รับสิทธิ์ประโยชน์อย่างรวดเร็ว

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรให้ความสำคัญในการไปตรวจสอบข้อมูลการติดประกาศประชาคมขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อป้องกันไม่ให้เสียสิทธิ์ของตนเอง ทั้งนี้เกษตรกรสามารถสอบถามรายละเอียดหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 05/10/2022 16:44 น. by เสียงภูพานออนไลน์