ข่าวอัพเดทรายวัน

ตำรวจภูธรภาค 4 จัดพิธีวางพวงมาลารำลึกข้าราชการตำรวจ เนื่องในวันตำรวจ

ตำรวจภูธรภาค 4 จัดพิธีวางพวงมาลารำลึกข้าราชการตำรวจที่เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานในสังกัด ที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น

เมื่อเวลา 07.30 น.วันนี้ 17 ต.ค. 65 ที่บริเวณอนุสรณ์แห่งความเสียสละ หน้ากองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 4 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นประธานในพิธีวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ ประจำปี 2565 พร้อมนำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ ประจำปี 2565 เพื่อรำลึกถึงความเสียสละของข้าราชการตำรวจภูธรภาค 4 ที่เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่และถูกจารึกชื่อไว้ ณ อนุสรณ์แห่งความเสียสละจำนวน 244 นาย โดยมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 ที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นด้านต่างๆ จำนวน 9 หน่วยงาน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการตำรวจ ด้านสวัสดิการและพัฒนาสังคม จำนวน 4 คน

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ได้อ่านสาร พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565 ความว่า “เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ได้เวียนม้าบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความปรารถนาดี มายังข้าราชการตำรวจทุกท่านด้วยความจริงใจ วันตำรวจเป็นวันแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี ที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทุกนาย ควรระลึกถึงภารกิจหน้าที่อันยิ่งใหญ่และทรงเกียรติ ขอให้ภูมิใจในเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และภารกิจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนขอให้พึงระลึกถึงคุณงาม ความดี ซื่อเสียง เกียรติภูมิของข้าราชการตำรวจที่ได้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประเทศชาติ ว่าบุคลากรเหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ หน้าสำคัญและเกียรติยศอย่างยิ่งใหญ่ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“ผมขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย พัฒนาตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ ถูกต้องตามหลักยุทธวิธี เน้นการทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน และขอให้ยึดถืออุดมคติตำรวจ 9 ข้อ ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 16 พระนิพนธ์ มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ในห้วงเวลาที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ประชาชนได้พบกับวิกฤติและเหตุอันน่าสลดใจอย่างยิ่ง ผมจึงขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายเร่งปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อน เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ตลอดจนปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด ลอกลวงทางสื่อสังคมออนไลน์ และยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ประซาชนเชื่อมั่นและศรัทธา ขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายที่ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรากตรำ สมกับความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ “

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 17/10/2022 19:29 น. by เสียงภูพานออนไลน์