ข่าวอัพเดทรายวัน

พช.นครพนม เสริมศักยภาพผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปผ้าพื้นเมือง ผลักดันเสน่ห์ผ้าไทยสู่ระดับสากล

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่จังหวัดนครพนม นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิดการต่อยอดอดีต ปรับปรุงปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ซึ่งเป็นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการแข่งขัน เกิดความยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น โดยสินค้าและบริการต้องขายได้ เป็นที่ต้องการของตลาด ตรงตามรสนิยมของผู้บริโภคที่พร้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแส รวมถึงการสร้างมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ประกอบกับคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามที่กระทรวงมหาดไทย สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นำเสนอ โดยเชิญชวนคนไทยให้สวมใส่ผ้าไทยทุกวัน เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรมฐานราก เพื่อสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดนครพนมนั้น มีผลิตภัณฑ์เด่นที่เป็นอัตลักษณ์บ่งบอกถึงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนในจังหวัด คือการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันส่วนมากยังเป็นผลิตภัณฑ์ต้นทาง มีการแปรรูปโดยกลุ่มผู้ผลิตชุมชนบ้างแต่อาจจะยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด จึงจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในทุกกลุ่ม ทุกเพศและทุกวัย เพราะนอกจากจะส่งผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนครพนมแล้ว ยังทำให้ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปผ้าพื้นเมืองสามารถแข่งขันการตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นในวันนี้จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม จึงได้จัดการประชุมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปผ้าพื้นเมือง ประเภทผ้าลายพระราชทาน ผ้ามุกนครพนม ผ้าย้อมสมุนไพรและไม้มงคลขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสน่ห์ผ้าไทยที่พร้อมก้าวไกลสู่สากล การออกแบบและแปรรูปผ้าย้อมสมุนไพรและไม้มงคลกับการการเดินแบบแฟชั่นโชว์ การให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน การทำการตลาดออนไลน์ เทคนิคการใช้ภาพบนร้านค้าออนไลน์ การสร้างเรื่องราวสตอรี่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย การทำไวรัลคลิปออนไลน์เพื่อการตลาด รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของแต่ละกลุ่ม นำไปต่อยอดไอเดียปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับสากล ที่ก่อให้เกิดการปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทย ที่มีความทันสมัย พร้อมก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน แต่ยังคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาที่แสดงออกในด้านการทอผ้าและการย้อมผ้า ประเภทผ้าลายพระราชทาน ผ้ามุกนครพนม ผ้าย้อมสมุนไพรและไม้มงคล ของจังหวัดนครพนม