ข่าวอัพเดทรายวัน

จ.นครพนม ลงนามความร่วมมือวิสาหกิจเพื่อสังคม เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

วันที่ 4 พ.ย.65 นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมปรึกษาหารือเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยมีนายสมหมาย ศรีจันทร์ กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครพนม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และนายศักดิ์ชัย รัชโพธิ์ ประธานกรรมการ นายประจักษ์ จอมทรักษ์ ที่ปรึกษา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมและกาฬสินธุ์ เข้าร่วมจำนวน 50 ราย ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง อำเภอเมืองนครพนม เพื่อกำหนดแนวทาง เป้าหมาย และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ภายใต้ 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามแนวทางส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มเป้าหมาย 5 กระบวนงาน (การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และการบริหารจัดการ) รวมทั้งประสานการทำงานกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา 7 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาคศาสนา และภาคสื่อสารมวลชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานในลักษณะชุมชนลงมือทำ เอกชนขับเคลื่อน และภาครัฐสนับสนุน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและประชาชนมีความสุข ด้วยวิธีการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน หรือลดความเหลื่อมล้ำ

ในการนี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครพนม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ทำบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยนายสมหมาย ศรีจันทร์ กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครพนมฯ และนายศักดิ์ชัย รัชโพธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ฯ มีการเสนอการกระจายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนระหว่างบริษัทฯ และการขยายผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ช่องทางการตลาด ซึ่งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครพนมฯ มีโรงคัดตัดแต่งที่รองรับสินค้าเกษตรปลอดภัยกระจายสู่ตลาด ห้างสรรพสินค้า มีร้านนาคราชที่เป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ตั้งในพื้นที่ใจกลางเมืองแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด และนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ได้แก่ ผ้าย้อมสมุนไพรไม้มงคล ผลิตภัณฑ์จากกก เครื่องดนตรีอีสาน กาละแมโบราณ สับปะรด GI ฯลฯ ให้บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ฯ พิจารณานำไปจำหน่าย ทั้งนี้ ทางบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ฯ ได้เสนอแหล่งจำหน่ายที่เป็นอาคารบริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นศูนย์รวมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ ข้าวเหนียวเขาวง ซึ่งเป็นสินค้า GI มีพื้นที่ปลูกที่อำเภอเขาวง อำเภอนาคู และอำเภอกุฉินารายณ์ และผลิตภัณฑ์ปลาร้า ที่มีแหล่งผลิตขนาดใหญ่ สามารถจำหน่ายได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฯ ทั้ง 2 จังหวัด ยังมีแผนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 5 กระบวนงาน ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และการบริหารจัดการ