กาฬสินธุ์หอการค้าชวนนักศึกษาลงแขกเกี่ยวข้าวนาอินทรีย์

หอการค้า จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวนาอินทรีย์ปลอดสารเคมี เนื้อที่กว่า 100 ไร่ ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนร่วมรักษาประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่แปลงนาข้าวอินทรีย์ นางมะลิ เคราะห์ดี เกษตรกรบ้านกลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล ประธานหอการค้า จ.กาฬสินธุ์ นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กว่า 50 คน ร่วมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนาอินทรีย์ปลอดสารเคมีเนื้อที่กว่า 100 ไร่

นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล ประธานหอการค้า จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การลงแขกเกี่ยวข้าว ส่วนหนึ่งคือประเพณีแห่งความสมัครสมานสามัคคีที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เป็นสิ่งที่ดีงามที่ลูกหลานต้องร่วมกันสืบทอดไว้ ขณะเดียวกันการส่งเสริมให้เกษตรกรได้หันมาปลูกข้าวปลอดสารพิษ จะเป็นส่วนหนึ่งของการลดต้นทุนการผลิต สร้างความปลอดภัยให้กับทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค นอกจากนี้มูลค่าทางการตลาดยังสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป เพราะข้าวอินทรีย์ที่มีมาตรฐานออแกนิกส์ จะมีราคาสูงกว่าครึ่งจากราคาตามท้องตลาดทั่วไป ทั้งนี้ ในการส่งเสริมเกษตรกรควบคู่ไปกับการหาตลาดเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำควบคู่กันไปเพื่อยกระดับผลผลิตการเกษตร

“กาฬสินธุ์เป็นเมืองของแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งภาครัฐต้องเข้ามาดูแลเรื่องการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะที่กาฬสินธุ์ส่วนใหญ่ปลูกข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง จากนาข้าวอินทรีย์ยกระดับเป็นข้าวออแกนิกส์ ก็จะทำให้มีราคาเพิ่มขึ้น กก.ละ 10-20 บาท ประเทศคู่แข่งด้านข้าวอย่างประเทศเวียดนาม ปีนี้มีผลผลิตมากกว่าทางประเทศไทยมาก การอุดหนุนราคาเป็นเรื่องระยะสั้น ระยะยาวต้องวางทั้งระบบ ต้องอาศัยนโยบายจากทางภาครัฐการจัดโซนนิ่งข้าวเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง มากกว่าการปลูกข้าวตามยถากรรมเช่นที่เป็นอยู่ขณะนี้” ประธานหอการค้ากล่าว

นางมะลิ เคราะห์ดี เกษตรกรกล่าวว่า นาข้าวกว่า 100 ไร่ ได้รับเปลี่ยนเป็นนาข้าวอินทรีย์เต็มระบบได้ 3 ปีแล้ว ปลูกทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้าพันธุ์ดี โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สนับสนุนกำลังนักศึกษามาลงแขกดำนา ลงแขกเกี่ยวข้าวทุกปี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาครัฐและภาคเอกชนที่คอยเติมเต็มความรู้แนะแนวทางการพัฒนาด้านเกษตรมาเป็นอย่างดี โดยปีหน้าจะต่อยอดพัฒนาสู่การเป็นข้าวออแกนิกส์ นอกจากนี้การทำนาข้าวปลอดสารเคมีเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและมีความมั่นใจมากขึ้น ซึ่งนาข้าวแปลงนี้เป็นแหล่งข้าวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่ากลาง ซึ่งครอบครัวได้มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้เป็นเสบียงอาหารกลางวันของเด็กๆ ตลอดทั้งปี