ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้นำต้องทำเป็นแบบอย่างน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช. สร้างความมั่นคงทางอาหาร

นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดบ้านพักพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เชิญชวนผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มและบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูทุกคนทุกอำเภอขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เน้นย้ำให้พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนได้ รณรงค์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั้งจังหวัด เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน และเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ปลุกกระแสการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้พัฒนาการจังหวัด ผอ.กลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอและบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ปลูกผักสวนครัวและปลูกพืชสมุนไพร จำนวน 15 ชนิด ดังนี้ พริก มะเขือ มะเขือเทศ มะละกอ ผักชีลาว ผักชีจีน กวางตุ้ง ผักเขียวปลี ผักกาด ผักบุ้งจีน แตงกวา ถั่วฝักยาว ข่า ตะไคร้ กระเพรา ภายใต้กระบวนงาน “ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง ” เพื่อเป็นตัวอย่างในการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ พร้อมทั้ง ได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และการใช้พลังงานทดแทนสู่จังหวัดหนองบัวลำภู”หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”