ข่าวอัพเดทรายวัน

คุณครูรัศมีฯนำเสนอผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์รับการประเมิน“ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5″ ปีพุทธศักราช 2566

วันนี้ (24 พ.ย. 65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประเมิน “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5″ ปีพุทธศักราช 2566 ระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีคณะกรรมการประเมินจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานทางการศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน

ในการลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ในรายของ นางรัศมี โพธิสาร ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 นำเสนอผลงานผ่านวีทีอาร์ โดยมีพระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บริหารโรงเรียน ศิษย์เก่าที่คุณครูรัศมีฯที่เคยสอนและเป็นผู้นำเสนอ พร้อมนักเรียน และผู้นำชุมชน ร่วมนำเสนอผลงานครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกศิษย์ และ ครูผู้มีคุณูปรการต่อการศึกษา ต่อคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้

นายสุวิทย์ฯรอง ผวจ.หนองบัวลำภู รรท.ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่ากระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาและคัดเลือกของคณะกรรมการประเมินตามที่จังหวัดแต่งตั้ง จะประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามตัวชี้วัด จากนั้นก็จะประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบเป็นการทั่วไป และ เมื่อประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกให้มีการรับฟัง ข้อทักท้วงผลการคัดเลือก ผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติและสามารถทักท้วงเป็น หนังสือภายใน 10 วันทำการนับแต่วันประกาศรายชื่อ จากนั้นก็จะส่งรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อม ด้วยประวัติ และผลงาน เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และบันทึกสรุปความโดดเด่นของครูผู้ได้รับ การคัดเลือกแต่ละบุคคลตามแบบที่กำหนดต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางต่อไป

ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู ปีนี้ มีผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัล จำนวน 2 คน โดยผู้ถูกประเมินคนแรก คือ นางรัศมี โพธิสาร คุณครูโรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นคุณครูที่มีศิษย์เก่าเสนอชื่อให้เป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยกว่า 33 ปี ที่คุณครูรัศมีฯรับราชการครู ได้มุ่งมั่นในการอบรมสั่งสอนศิษย์ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน มีการถ่ายทอดความรู้แก่ลูกศิษย์อย่างเต็มความ สามารถ ด้วยการวางแผนและออกแบบการจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นทักษะความรู้ ควบคู่ไปกับทักษะในการดำรงชีพในสังคม สอนให้ลูกศิษย์มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและนำไปใช้ได้ จริง อีกทั้ง มีความรักและเมตตาต่อศิษย์รุ่นต่อรุ่นเรื่อยมา กระทั่งสามารถส่งศิษย์จนถึงฝั่งฝันและประสบความสำเร็จในการทำงานและการดำรง ชีวิตด้วยกันหลายคน หลายอาชีพ

และในวันพรุ่งนี้ (25 พ.ย. 65) คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง อำเภอนาวัง เพื่อทำการประเมินคุณครูผู้ ถูกเสนอชื่อ เพื่อทำการคัดเลือก “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5″ ปีพุทธศักราช 2566 ต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 25/11/2022 14:14 น. by เสียงภูพานออนไลน์