ข่าวอัพเดทรายวัน

สสจ.นครพนม จัดประชุม คปสจ. เดินหน้าพัฒนางานสาธารณสุข ณ สสอ.ศรีสงคราม

วันที่ 28 พฤศิจกายน 2565 ที่ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดนครพนม (คปสจ.สัญจร) ครั้งที่ 3/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยก่อนวาระการประชุมฯ นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 ได้กล่าวมอบนโยบายฯ และมอบเกียรติบัตรตำบลจัดการคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2565 รวม 3 รางวัล ประกอบด้วย 1) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมู่บ้านที่มีการพัฒนาตามกระบวนการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดดเด่น คือ บ้านอ้วน หมู่ที่ 4 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 2) รางวัลชมเชยตำบลจัดการคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และ 3) รางวัลชมเชย ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ ระดับเขตสุขภาพที่ 8 คือ เครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียวสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รวมทั้งมอบเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน และการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการพัฒนา จำนวน 3 แห่ง คือ 1) ระบบประปาหมู่บ้าน 1 ตำบลบ้านข่า 2) ระบบประปาหมู่ 2 ตำบลบ้านข่า และ 3) ระบบประปาหมู่ 4 ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินแก่บุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 28/11/2022 19:51 น. by เสียงภูพานออนไลน์