ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงข้าวอินทรีย์ดำนาวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดยโสธรร่วมกันสืบสานประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาข้าวอินทรีย์ตามโครงการดำนาวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และ โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธรสัญจร 2566 เกี่ยวข้าวอินทรีย์ สะออน 50 ปี ศรียโสธร

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ แปลงสาธิตศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานพร้อมกับนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเกษตรกรจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาข้าวอินทรีย์ ตามโครงการดำนาวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และโครงการเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธรสัญจร 25666 “เกี่ยวข้าวอินทรีย์ สะออน 50 ปี ศรียโสธร ครั้งที่ 2″ โดยมี นางสาวเสาวนิต ทัมทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงาน สืบเนื่องจากจังหวัดยโสธรทำการเกษตรอินทรีย์มายาวนานอย่างต่อเนื่องของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดยโสธร ได้สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดยโสธร จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ถึงแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คัดเลือกให้จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนและขยายผลการทำเกษตรอินทรีย์ ทั้งด้านการเพิ่มจำนวนเกษตรกรจำนวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จำนวนผลผลิต แปรรูปจากผลผลิต และองค์ความรู้ต่างๆ จากการทำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และแสดงความรักความสามัคคีของหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่อยู่ในวิสัยทัศน์ของจังหวัดยโสธรมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ.2566-2570 กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า”ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” โดยมีการตั้งค่าเป้าหมายในการขยายพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดยโสธรเพิ่มมากขึ้น

สำหรับแปลงนาข้าวอินทรีย์ที่ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้เป็นแปลงสาธิตในการทำนาข้าวอินทรีย์ที่มีการปักดำในช่วงวันแม่ 12 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาและได้มีการทำเป็นแปลงนาภูมิศิลป์โดยการนำต้นกล้าข้าวที่เป็นข้าวเหนียวดำไปปักดำสลับในแปลงนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อแปรอักษรเป็นตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 50 ปี ของจังหวัดยโสธร และมีข้อความด้านล่างว่า เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร ภายใต้โครงการ ดำนาวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ในโอกาสเฉลิมฉลองสะออน 50 ปี ศรียโสธร เพื่อเอาไว้สำหรับเป็นจุดเช็คอินและถ่ายรูป รวมทั้งให้เป็นจุดศึกษาเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจในการทำเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรพร้อมกันนี้ยังได้มีการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว เพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มผลผลิตข้าวอีกด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 02/12/2022 21:04 น. by เสียงภูพานออนไลน์