ข่าวอัพเดทรายวัน

ทีมนักวิจัย ม.นครพนม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้สื่อและการทดลองใช้สื่อแก่ผู้พิการทางสติปัญญา

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตสื่อเพื่อกระตุ้นพัฒนาการและสร้างการเรียนรู้การใช้วิถีชีวิตใหม่สำหรับเด็กพิการแถบชายแดนลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมทีมนักวิจัย ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ฝึกอบรมการใช้สื่อและการทดลองใช้สื่อ ให้แก่ผู้ปกครองกลุ่มเด็กผู้พิการทางสติปัญญา

กิจกรรมดังกล่าว ฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตสื่อเพื่อกระตุ้นพัฒนาการและสร้างการเรียนรู้การใช้วิถีชีวิตใหม่สำหรับเด็กพิการแถบชายแดนลุ่มแม่น้ำโขง ที่สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหัวหน้าโครงการ ทำการวิจัยในกลุ่มของเด็กผู้พิการทางสติปัญญา ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร

การฝึกอบรมครั้งนี้ จังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่แรกที่ทีมนักวิจัยได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมให้แก่ผู้ปกครองกลุ่มเด็กผู้พิการทางสติปัญญา เพื่อให้ความรู้และวิธีการป้องกันตัวจากโรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่ และ RSV ผ่านคลิปวีดีโอสั้น และหนังสือคู่มือการ์ตูนฉบับอ่านง่าย ซึ่งมีผู้ปกครองกลุ่มเด็กผู้พิการทางสติปัญญาในพื้นที่จังหวัดนครพนม ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี และภายหลังจากนี้ ทีมนักวิจัยจะได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม ฯ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดมุกดาหาร ในลำดับต่อไป

ทีมนักวิจัย ม.นครพนม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้สื่อและการทดลองใช้สื่อแก่ผู้พิการทางสติปัญญา
วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตสื่อเพื่อกระตุ้นพัฒนาการและสร้างการเรียนรู้การใช้วิถีชีวิตใหม่สำหรับเด็กพิการแถบชายแดนลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมทีมนักวิจัย ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ฝึกอบรมการใช้สื่อและการทดลองใช้สื่อ ให้แก่ผู้ปกครองกลุ่มเด็กผู้พิการทางสติปัญญา

กิจกรรมดังกล่าว ฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตสื่อเพื่อกระตุ้นพัฒนาการและสร้างการเรียนรู้การใช้วิถีชีวิตใหม่สำหรับเด็กพิการแถบชายแดนลุ่มแม่น้ำโขง ที่สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหัวหน้าโครงการ ทำการวิจัยในกลุ่มของเด็กผู้พิการทางสติปัญญา ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร

การฝึกอบรมครั้งนี้ จังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่แรกที่ทีมนักวิจัยได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมให้แก่ผู้ปกครองกลุ่มเด็กผู้พิการทางสติปัญญา เพื่อให้ความรู้และวิธีการป้องกันตัวจากโรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่ และ RSV ผ่านคลิปวีดีโอสั้น และหนังสือคู่มือการ์ตูนฉบับอ่านง่าย ซึ่งมีผู้ปกครองกลุ่มเด็กผู้พิการทางสติปัญญาในพื้นที่จังหวัดนครพนม ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี และภายหลังจากนี้ ทีมนักวิจัยจะได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม ฯ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดมุกดาหาร ในลำดับต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 05/12/2022 14:12 น. by เสียงภูพานออนไลน์