ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม kick off รวมพลังสร้างบ้านให้น่ามอง เป็นต้นแบบให้ประชาชน

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดนครพนม ทั้งหลังเก่าและหลังใหม่ ร่วมกัน kick off ทำความสะอาดสถานที่และพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ทั้งเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนและผู้ที่พบเห็น ทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดด้วยการรักษาความสะอาด สร้างมาตรฐานเมืองแห่งความสุข เมืองน่าอยู่ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนม

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ที่เดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดนครพนม ก็เห็นถึงความงดงามของจังหวัดนครพนม ที่มีพร้อมสมบูรณ์ครบทุกอย่าง ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะวัฒนธรรม และอื่นๆ อีกหลากหลายอย่าง ซึ่งก็เตรียมที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาถนนริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นถนนท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต ขณะเดียวกันก็ได้เล็งเห็นถึงความสะอาดของสถานที่ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของกิจกรรมสร้างบ้านให้น่ามองในวันนี้ ที่อยากให้ทุกคนได้เริ่มจากตัวเองก่อน และมองว่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ซึ่งทำงานรับใช้ประชาชนจะอยู่ที่สถานที่ทำงานอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง จึงเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังของทุกคน เมื่อเราอยากให้หน่วยงานราชการเป็นต้นแบบก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างประชาชน จึงได้รวมพลังกันมาทำความสะอาดในวันนี้ แต่เนื่องจากในศาลากลางมีหน่วยงานราชการหลายหน่วย ดังนั้นจึงได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 15 โซน เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดพร้อมมอบหมายให้แต่ละหน่วยรับผิดชอบ นอกเหนือจากสำนักงานของแต่ละหน่วยที่จะต้องดำเนินการให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้ว ประกอบไปด้วย โซนบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังใหม่ จำนวน 7 โซน บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังเก่า 5 โซน และบริเวณโดยรอบศาลาประชาคมยงใจยุทธและเรือนรับรอง 3 โซน โดยหลังจากนี้ในทุกวันพุธทุกคนจะมาร่วมกันทำความสะอาดเช่นนี้