ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้ว่าฯหนองบัวลําภูติวเข้มทางปัญญาให้ผู้นำชุมชนดูแลผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวชในชุมชนแบบยั่งยืน รุ่นที่ 1

วันที่ ( 7 ธค.65 ) ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้นำชุมชนประกอบด้วย รพ.สต./PCU ผู้นำชุมชน ตัวแทน อสม. จากทุกตำบลทุกอำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภู รวมจำนวนทั้งสิ้น 336 คน โดยแบ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ออกเป็น 2 รุ่น ในวันนี้เป็นการประชุมในรุ่นที่ 1ประกอบด้วย ตัวแทนจากอำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง อำเภอนาวัง โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่ความรู้ เพื่อการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวช ในชุมชนแบบยั่งยืน พร้อมด้วย นายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นพ.ประวิทย์ ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีเปิด

นายสุวิทย์ฯผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญให้จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดต้นแบบสีขาวในการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด โดยใช้กระบวนการชุมชนเป็นฐานในการค้นหา ชักชวนและร่วมดูแลช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติด โดยการนำรูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน( community based Treatment : CBTx)มาดำเนินการไปพร้อมกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและหมู่บ้าน การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน เป็นการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดให้การบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้าน หรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการ ตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง บำบัดฟื้นฟู และการติดตามดูแลช่วยเหลือทางสังคม รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต จากการใช้สารเสพติด ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่หน่วยงานทุกภาคส่วนและชุมชนจะเข้ามาดำเนินการร่วมกัน

ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้ป่วย เข้ารับบริการด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2565 แยกเป็น ปี 2563 จำนวน 3,927 คน ปี 2564 จำนวน 3,547 คน ปี2565 จำนวน 3,614 คนโดยแยกเป็นผู้ป่วยด้านยาเสพติด จำนวน 1,134 คน 1,040 คน และ 9,034 คน ตามลำดับ นอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งไม่สามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้ ประกอบกับสถานการณ์ผู้ใช้สารเสพติดและผู้ที่มีอาการทางจิตในจังหวัดหนองบัวลำภู มีเพิ่มมากขึ้น

ในขณะที่ นายแพทย์ประวิทย์ ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าจากแนวทางและนโยบายดังกล่าวข้างต้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ ความรู้เพื่อการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวชในชุมชนแบบยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดูแลบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต จากการใช้ยาเสพติดในชุมชน ให้ได้รับการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือ ในด้านต่างๆอย่างเหมาะสม จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถ ลด ละ เลิก ยาเสพติดได้และส่งคืนคนดีกลับสู่สังคม
ทีมข่าวเสียงภูพานประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 08/12/2022 14:51 น. by เสียงภูพานออนไลน์