ข่าวอัพเดทรายวัน

มรภ.เลยเจรจาจับคู่ธุรกิจ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้ากับ

วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ห้องประชุมลักษณะงาม อาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นประธาน พิธีทำข้อตกลงทางการค้าภายใต้โครงการ การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจาก ผลิตภัณฑ์แปรรูป “กัญชา”ชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ “ยาหม่องกัญชา และชาเพื่อนกัญ” จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีไทบ้าน จากอำเภอท่าลี่, ผลิตภัณฑ์แปรรูป “แก้วมังกร” ชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ “ขนมขาไก่แก้วมังกร” จากอำเภอภูหลวง, ผลิตภัณฑ์แปรรูป “ชา” ชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ “ชาดีหมี”จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาดีหมี จากอำเภอเชียงคาน ผลิตภัณฑ์แปรรูป “ผงสีย้อมผ้าธรรมชาติ”ชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ “ขุนเลย” จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ จากอำเภอภูหลวง,ผลิตภัณฑ์แปรรูป “ผ้าย้อมสีธรรมชาติจากใบต้นดีหมี”ชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ “สองมือนาง” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นบ้านท่าดีหมี จากอำเภอเชียงคาน และผลิตภัณฑ์แปรรูป “ยางพารา”ชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์“ภูน้อย”กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนายางพาราท่าบ่ม ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และนักธุรกิจ ผู้ประกอบการมาลงนามบันทึกข้อตกลงรับซื้อเพื่อจำหน่ายร่วมพิธี

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า พิธีร่วมงานการเจรจาจับคู่ธุรกิจ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้า ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีนโยบายในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้โดยเน้นการต่อยอดจากภูมิปัญญา และทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น รวมทั้งสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคตเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและรองรับความต้องการของตลาด ดังนั้นการที่คณะผู้วิจัยได้ทำการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาธุรกิจปลายน้ำ ซึ่งก็คือการส่งเสริมให้ผู้ผลิต ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ร่วมพัฒนาความร่วมมือทางการค้าร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดให้หลากหลายและนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น การเจรจาจับคู่ธุรกิจและการลงนามในบันทึกข้อตกลงทางการค้านี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ขายและผู้ซื้อจะได้ร่วมพูดคุยและสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคาที่เหมาะสม และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ดังนั้นผมจึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น

โดยเฉพาะนักธุรกิจในจังหวัดเลย ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย คณะนักวิจัย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ที่ได้มีส่วนในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้งานเจรจาจับคู่ธุรกิจครั้งนี้เกิดขึ้นขอให้การลงนามในบันทึกข้อตกลงทางการค้าในครั้งนี้ เปรียบเหมือนสัญญาใจที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน และนักธุรกิจทุกท่านอย่างยั่งยืน และขอให้การดำเนินธุรกิจมีความราบรื่น และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อไป