ข่าวอัพเดทรายวัน

“บุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง” เปิดแนวคิดการพัฒนาเมืองขอนแก่น พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมืองพิเศษในอนาคตอันใกล้นี้

นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดแนวคิดรางวัลชนะเลิศการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ สืบเนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ส่งตัวแทนเพื่อสัมภาษณ์ ถ่ายทอดแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อจัดทำหนังสือ วิถีเมืองยั่งยืน

นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่า การพัฒนาเมืองขอนแก่นที่ได้ถูกวางรากฐานจากอดีตสู่ปัจจุบัน ภายใต้การขยายตัวที่รวดเร็วของเมือง เกิดความเจริญ รุดหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นความเจริญทางด้านวัตถุโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการขนส่ง (Logistics) เศรษฐกิจ การค้าขาย การเมือง สังคม ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษา สิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนาที่ผ่านมา ได้มีการวางแผนการพัฒนาและ กำหนดกรอบทิศทางการบริหารจัดการควบคุมดูแล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง ก่อเกิดผลแห่งการพัฒนาเมือง ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ พัฒนาบุคลากรขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารงานท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของ ประชาชน ด้วยการออกแบบสู่เมืองแห่งอารยะสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อสร้างสังคมแห่งความ เท่าเทียม การสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร การสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของประชาชน การปฏิรูป การศึกษา การสร้างเมืองไปสู่ มหานครปลอดมลพิษในอากาศ (Low carbon City) ขอนแก่นนครแห่งความ สดใส ด้วยเมืองในสวนแห่งมหานครสีเขียว (Green City)

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาในเรื่องการพัฒนาระบบ ขนส่งมวลชน การส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ความเป็นเมืองแห่งเทศกาล (Event City) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ความเป็นเมืองแห่งการประชุมและสัมมนา (Mice City) เป็นต้น กรอบและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ในสังคมเมือง ขอนแก่น ในการที่นำพาและก้าวสู่ความเป็นเมืองที่มีความพร้อมรอบด้าน และเพื่อให้สอดรับและ นำไปสู่ความยั่งยืนในการพัฒนา เมืองการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองในอนาคต เทศบาลนครขอนแก่นจึง ให้ความสำคัญที่จะขับเคลื่อนพัฒนาเมืองด้วยความ “รวดเร็ว สะดวก Smart คุ้มค่า และยั่งยืน” เพื่อใช้เป็น แรงผลักและสานต่อการพัฒนาที่ผ่านมา รวมถึงการสร้างความพร้อม ของการพัฒนาเมืองให้มีความเท่าเทียม และทัดเทียมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ก้าวต่อไปการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น จึงมุ่งเน้นการออกแบบแผนการ พัฒนาหลาย อย่างให้เกิดขึ้นกับเมืองมากมาย เช่น แบบแผนการเดินทางและต่อยอดการพัฒนาระบบคมนาคม ขนส่งแบบแผนของที่อยู่อาศัย และการเลือกที่อยู่อาศัย แบบแผนการทำงานร่วมกัน ด้วยการส่งเสริมให้ภาค เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาที่ดินบริเวณรอบสถานีรถไฟขอนแก่น เพื่อรองรับการขยายตัวของสถานีรถไฟ การพัฒนาที่ดิน และสวนสาธารณะในเมืองขอนแก่น

การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มนักธุรกิจท้องถิ่น รวมไปถึงแบบแผนทางสังคมและรูปแบบ การปรับตัวทาง วัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งแบบแผนเหล่านี้จะเป็นแบบแผนการพัฒนาที่นำพาเมืองขอนแก่นเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเมืองพิเศษในอนาคตอันใกล้นี้ และกล่าวต่ออีกในด้านผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของการจัดการเมืองในแต่ละด้าน เช่น ด้านเมืองอยู่ดี ด้านคนมีสุข ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 19/12/2022 21:43 น. by เสียงภูพานออนไลน์