ข่าวอัพเดทรายวัน

ศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดยิ่งใหญ่งานวันคนพิการสากลเด็กพิการสนุกสนานเต็มที่

ศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดยิ่งใหญ่งานวันคนพิการสากลเด็กพิการสนุกสนานเต็มที่ โดยได้กำหนดอัตลักษณ์: ยิ้มได้ ไหว้เป็น เล่นเหมาะ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ รอง ผวจ.ศรีสะเกษเผยเด็กน่ารักมาก แต่จะต้องดูแลเป็นพิเศษให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตนได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดงานนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการและครอบครัวได้มีเวทีแสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดง ศักยภาพจนเป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ มีกิจกรรมต่าง ๆมากมาย ทั้งการการแสดงบนเวที เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ การจัดงานครั้งนี้เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ บรรยากาศสนุกสนานคึกคักมาก โดยมี ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้พิการ ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ประมาณ 200 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มาตรา 10 วรรคสองระบุว่า “การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ” ในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ศรีสะเกษมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือเด็กพิการทั้ง 9 ประเภท ทางการศึกษาโดยให้บริการตั้งแต่แรกพบความพิการที่มีอายุ 0 – 18 ปี ให้บริการ 22 อำเภอ โดยมี 3 รูปแบบ 1.การให้บริการแบบไป-กลับ 2.การให้บริการที่หน่วยบริการ 3.การให้บริการที่บ้าน ตามความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคลและผู้พิการได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนตามเป้าหมายการให้บริการโดยได้กำหนดอัตลักษณ์: ยิ้มได้ ไหว้เป็น เล่นเหมาะ ด้วยความสำคัญดังกล่าว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดงานวันคนพิการสากล ขึ้นในวันนี้

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์และมีความสำคัญต่อผู้พิการ ครอบครัว สังคมและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ที่จะต้องพัฒนาผู้พิการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามอัตลักษณ์ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ยิ้มได้ ไหว้เป็น เล่นเหมาะ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นเวทีให้เด็กได้แสดงออก ผู้ปกครองได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เด็กทุกคนน่ารักมาก ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญและจะต้องดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กทุกคนสามารถที่จะแสดงออกได้อย่างเต็มที่

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 19/12/2022 21:45 น. by เสียงภูพานออนไลน์