ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร MOUและส่งมอบถ่ายโอนภารกิจ 48 รพ.สต.ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร พร้อมกับทีมผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุจังหวัดยโสธร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จำนวน 48 แห่ง โดยมี นายวิเชียร สมวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเป็นผู้รับมอบ และมีสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือคือ นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร นางบัวพันธ์ กอดแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ในพิธีลงนามข้อตกลงความมือ นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจ ความว่า พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564 โดยมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการส่งมอบภารกิจ กรอบงบประมาณ อัตรากำลัง บุคลากร และพัสดุครุภัณฑ์ ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี(สอน.)และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยมอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้แทนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการส่งมอบ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/12/2022 11:08 น. by เสียงภูพานออนไลน์