ข่าวอัพเดทรายวัน

มุกดาหาร กศน จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มุกดาหาร – กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงฐานการเงินของตนเอง


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายเพียร แสวงบุญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมบุคลากรและนักศึกษา ดำเนินกิจกรรมโครงการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านดอนม่วงพัฒนา ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้รับประชาชน ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมุ่งให้ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่อย่างมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ การลดต้นทุนและปัจจัยการผลิต พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่ม และสร้างโอกาสในการพัฒนาหรือเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมุกดาหาร

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงฐานการเงินของตนเองอีกด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/12/2022 15:01 น. by เสียงภูพานออนไลน์