ข่าวอัพเดทรายวัน

ศรีสะเกษ ขบวนองค์กรชุมชนประชุมแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ

ศรีสะเกษ ขบวนองค์กรชุมชนประชุมแนวทางการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ บนหลักการพึ่งตนเอง “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี “และสร้างความร่วมมือ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งร่วมกับหน่วยงานและสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ในจังหวัดศรีสะเกษ” ซึ่งขบวนองค์กรชุมชน จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายได้จัดการประชุมนี้ขึ้น ได้ร่วมกันจัดการประชุมขึ้น โดยมี นายเสริม บุญธรรม ประธานขบวนองค์กรชุมชน จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายกฤษฎา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นางนิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จ.ศรีสะเกษ นายวิเชียร พลสยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอุดมการณ์ บัวเกษ ตัวแทนที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีสะเกษ คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชน จ.ศรีสะเกษร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

นายเสริม บุญธรรม ประธานขบวนองค์กรชุมชน จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ขบวนองค์กรชุมชน จ.ศรีสะเกษ เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของสภาองค์กรชุมชนตำบล จ.ศรีสะเกษ ทั้งสิ้น 215 สภา มีการขับเคลื่อนงานหลายประเด็นงาน ประกอบด้วย กองทุนสวัสดิการชุมชน การพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านพอเพียง การพัฒนาอาชีพรายได้ผ่านโครงการคุณภาพชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชนในทุกระดับ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ โดยใช้โดยชุมชนเป็นแกนหลักในการดำเนินงานและพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ดังนั้นการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชน การพัฒนาศักยภาพสภาองค์กรชุมชนเครือข่ายองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชนให้กิดความเข้มแข็ง เกิดการบริหารจัดการที่ดีมีระบบธรรมาภิบาลเป็นสังคมและพึ่งตนเองได้ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่ต้องการให้ขบวนองค์กรชุมชน เกิดการผนึกพลังทุกภาคส่วน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้คือ หน่วยงานราชการและท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและเครือข่าย ภาคองค์กรธุรกิจและเอกชน ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลภาพการ
ขับเคลื่อนงานของขบวนองค์กรชุมชน จ.ศรีสะเกษ ประกอบด้วย โครงสร้างขบวนองค์กร
ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์การทำงาน ข้อมูลสภาองค์กรชุมชนตำบลทั้ง 215 สภา ข้อมูล
กองทุนสวัสดิการชุมชน 170 กองทุน บทเรียนความสำเร็จที่เกิดขึ้น ภายใต้การได้รับสนับสนุน
จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน รวมถึงการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ ได้แก่
โครงการบ้านพอเพียงชนบท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ให้
มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการสวัสดิการชุมชน เพื่อสร้างหลักประกันและช่วยเหลือกันในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย ในรูปแบบการจัดสวัสดิการเพื่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน บนหลักการพึ่งตนเอง “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี “และสร้างความร่วมมือ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง จัดการตนเองได้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการช่วยเหลือสังคมด้านอุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ต่างๆ ตนมีความเชื่อมั่นว่า การบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานระดับนโยบายและทุกภาคส่วนของจังหวัด ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ครอบคลุมตามแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์จังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้นไป