ข่าวอัพเดทรายวัน

ศรีสะเกษ เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

ที่ ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายธีรวัฒน์ คำศรี อดีตรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา ได้เดินทางไปประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรม การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) จ.ศรีสะเกษ ซึ่ง ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับชาติการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมี นายธีวราช อ่อนหวาน ผอ.ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรม การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการตัดสิน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียน มาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

นายธีวราช อ่อนหวาน ผอ.ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา กล่าวว่า ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2455 จัดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมาย “แนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจฝึกหัดศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นทางเลี้ยงชีพต่างๆเพื่อจะกันที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำราชการให้น้อยลง” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จึงได้จัดการแข่งขันในวันนี้ขึ้น มีกิจกรรมทั้งหมด 17 กิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 70 คน คณะกรรมการตัดสิน 30 คน โดยใช้สถานที่แข่งขันที่โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

นายธีรวัฒน์ คำศรี อดีตรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในวันนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและคัดตัวแทนนักเรียนเข้าการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ต่อไป การจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆด้านต่อไป/

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 24/12/2022 08:25 น. by เสียงภูพานออนไลน์