ข่าวอัพเดทรายวัน

มหาวิทยาลัยนครพนม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม และพสกนิกรชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้า ฯ รับเสด็จ

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม มีผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาในระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 67 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 163 คน และปริญญาบัณฑิต จำนวน 1,052 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,282 คน จากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการบินนานาชาติ คณะเกษตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครพนม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนครพนม มีคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก และโรงเรียนสาธิต รวมหน่วยงาน 17 แห่ง จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา บัณฑิตศึกษา รวมจำนวน 95 หลักสูตร จำแนกเป็น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 13 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 21 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร จำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 46 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท จำนวน 9 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก จำนวน 3 หลักสูตร มีนักศึกษารวมจำนวน 10,683 คน ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม” จำแนกตามพันธกิจหลัก ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเป็นสถาบันศึกษาที่จัดการศึกษาหลากหลาย สร้างโอกาสความเท่าเทียมความเป็นเลิศทางการศึกษา รังสรรค์ผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากลและใช้องค์ความรู้สู่การแก้ปัญหาชุมชนเชิงพื้นที่ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเหมาะสมกับแนวทางในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

โดยในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย นับว่าเป็นผู้มีความรู้พร้อม สำหรับนำมาใช้ในการประกอบกิจการงานและการดำเนินชีวิต แต่การที่จะทำงานและดำเนินชีวิตให้บรรลุถึงความสำเร็จนั้น นอกจากจะต้องอาศัยความพร้อมทางวิชาการแล้ว ยังจำเป็นต้องมีความพร้อมทางจิตใจด้วย กล่าวคือ ไม่ว่าจะทำงานใด อยู่ ณ ที่ใด แต่ละคนต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีสำนึกรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต อันจะเกื้อกูลให้สามารถประกอบกิจการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งประพฤติปฏิบัติการทุกอย่างได้เหมาะสม ถูกต้อง ชอบธรรม ตามเหตุตามผล ตามปัจจัยแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย จึงขอให้บัณฑิตทุกคนเร่งเสริมสร้างความพร้อมทางจิตใจให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่น จะได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ยั่งยืน ทั้งแก่ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สมกับที่เป็นบัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมประจำใจ”

จากนั้น ได้เสด็จไปยังห้องนาคราช ชั้น 1 เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการ “18 ปี NPU สู่การเป็นที่พึ่งของสังคม” ประกอบด้วยผลงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงพื้นที่ ผลงานวิจัยการบริการวิชาการรับใช้สังคม และโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ 111 ตำบล ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด (นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ) และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและชุมชน (OTOP) ของจังหวัดนครพนม ได้แก่ จักสานเสื่อกก ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ กาละแมโบราณ ข้าวธัญพืชและผลไม้อบกรอบ กระติ๊บข้าวรูปหัวใจ และผ้าคลุมไหล่

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 24/12/2022 08:31 น. by เสียงภูพานออนไลน์