ข่าวอัพเดทรายวัน

พ่อเมืองนครพนม น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พ่อเมืองนครพนม น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสงวน จันทร์พร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ปรับพื้นที่พลิกฟื้นปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่ายและเป็นต้นแบบให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวและสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ในกิจกรรม “ผู้ว่าพาปลูกผัก” สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีพืชผักสวนครัวมากกว่า 15 ชนิด เช่น ผักกาด คะน้า พริก มะเขือ ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ผักสวนครัวตามฤดูกาล พร้อมขยายผลไปยังบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีการบูรณาการโครงการสู่การปฏิบัติ “โครงการนครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น” ที่ขยายผลกิจกรรมตามแนวทางสามสร้าง ได้แก่ สร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และการสร้างชุมชนแห่งความเกื้อกูล ในพื้นที่หมู่บ้านตำบลให้มีกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวในครัวเรือนไว้ทานเองอย่างน้อย ครัวเรือนละ 10 ชนิด เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดนครพนม

นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เน้นการพึ่งตนเองและความสามัคคีของคนในชุมชน และได้มีการขยายผล สร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาสู่หมู่บ้านให้ยั่งยืน อีกทั้งสร้างรายได้ และสร้างความรัก ความสามัคคีและความเกื้อกูลของคนในชุมชน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้กรุณาเป็นผู้นำ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ ยึดถือเป็นต้นแบบ “ผู้นำต้องทำก่อน” และเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน ซึ่งจังหวัดนครพนมได้รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวมาอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยคนละ 10 ชนิด เป็นการสร้างหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มั่นคงและปลอดภัยได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดความมั่นคงระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยจังหวัดนครพนม ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมเก็บผักจวนผู้ว่าฯ เพื่อแบ่งปันและขยายผลนำเมล็ดพันธุ์ส่งต่อในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนต่อไปในกิจกรรม “ศูนย์โฮมฮัก ปลูกผักปันแนวดี วิถีนครพนม” ซึ่งจังหวัดนครพนมได้ขยายผลการขับเคลื่อนเป็นศูนย์แบ่งปันในทั้งระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านแล้วกว่า 800 แห่ง และมีครัวเรือนที่ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองกว่า 155,770 ครัวเรือนในพื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 24/12/2022 10:16 น. by เสียงภูพานออนไลน์